Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Aanbevelingen

1. Toegezonden documenten
Deze documenten werden opgemaakt n.a.v. een analyse gemaakt door Wealtheon nv, vergund door de FSMA/België, de AMF/Frankrijk, de AFM/Nederland, de CSSF/Luxemburg of Wealtheon sa (Switzerland) vergund door de SAAM/Zwitserland. Deze documenten werden niet opgesteld overeenkomstig de reglementaire voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en zijn niet onderworpen aan een verbod om al voorafgaand de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. Hierna worden de juridische entiteiten Wealtheon nv en Wealtheon sa (Switzerland), Wealtheon genoemd.

1.1 Waarschuwing
De in deze documenten weergegeven beleggingsstrategieën en aanbevelingen zijn een eenvoudige weergave van interne besprekingen van Wealtheon en de door Wealtheon gehanteerde beleggingsstrategieën. Zij maken op geen enkele wijze aanbevelingen uit die berusten op een afweging van uw of uw client zijn persoonlijke omstandigheden. Zij zijn evenmin gepersonaliseerd beleggingsadvies. Het behoort derhalve tot uw oordeel om al dan niet de in deze documenten verstrekte aanbevelingen en strategieën te implementeren alsook, ingeval van implementatie, te bepalen op welke wijze u dit zal doen.

1.2 Memo
Voor een beschrijving van de aard, kenmerken en risico's verbonden aan aandelen en andere financiële instrumenten verwijzen wij naar het memo inzake de aard, kenmerken en risico's van effecten, dat als bijlage aan de overeenkomst inzake het verstrekken van beleggingsaanbevelingen is gehecht.

2.0 Informatie beleggingsaanbevelingen Wealtheon
Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving volgt hieronder een nadere uiteenzetting over de inhoudelijke bronnen, grondslagen en methoden, geen belangenconflict en belangenconflictbeleid

2.1 Beleggingsaanbevelingen en inhoudelijke bronnen
Bij de opmaak ervan [van] werden de volgende wezenlijke inhoudelijke bronnen gebruikt: Bloomberg LLP, The Economist, OESO, Morgan Stanley, JP Morgan, Merrill Lynch. De emittenten van de erin [daarin] opgenomen effecten werden niet als bron geraadpleegd. Evenmin werden de beleggingsaanbevelingen hen kenbaar gemaakt voor de verspreiding ervan.

2.2 Grondslagen en methoden
Bij de beoordeling van een financieel instrument of een emittent van een financieel instrument worden door Wealtheon de volgende grondslagen en methoden aangewend: macro-economische analyses verricht door Wealtheon [en] technische analyses verricht door Wealtheon, bedrijfsanalyses verricht door Wealtheon. Zij hanteert een periode van circa 5 jaar voor de beoordeling van historische gegevens.

Wealtheon baseert zich hierbij op methodieken welke zij beschouwt als voldoende gedetailleerd, accuraat en betrouwbaar. Weatheon aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent resultaten welke worden behaald ofwel verkregen als gevolg van toepassing danwel opvolging van deze analyses en aanbevelingen.

2.3 Geen belangen en eventuele belangenconflicten
Wealtheon verklaart middels deze mededeling dat zij geen enkele band onderhoudt met een emittent als gevolg waarvan Wealtheon - in het kader van het verstrekken van beleggingsaanbevelingen - mogelijk beïnvloed kan worden om deze emittent, of een financieel instrument van deze emittent als belegging aan te bevelen dan wel af te raden. Onder ‘band’ wordt verstaan, de band – anders dan een op louter zakelijke grondslagen/dienstverlening gebaseerde band – welke Wealtheon kan doen besluiten om een beleggingsaanbeveling te verstrekken welke afwijkt van de beleggingsaanbeveling die Zij verstrekt zou hebben, zou deze band niet hebben bestaan.

2.4 Belangenconflictbeleid
Op verzoek kunt u een memo ontvangen met een beknopte beschrijving van het belangenconflictenbeleid van Wealtheon en de in het kader daarvan ingevoerde regelingen om belangenconflicten te voorkomen en te vermijden.