Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Juridische info & Disclaimer

Juridische info

Wealtheon nv is geregistreerd in België (FSMA), Frankrijk (AMF), Luxemburg (CSSF) en Nederland (AFM). Wealtheon sa (Switzerland), geregistreerd bij de SAAM (Zwitserland) biedt vermogensbeheerdiensten aan via Zwitserse en Monegaskische beheerders. Wealtheon biedt geen vermogensbeheerdiensten aan in Monaco. Hierna worden de juridische entiteiten Wealtheon nv en Wealtheon sa (Switzerland), Wealtheon genoemd.

E-mail en website disclaimer

Gelieve deze volledige disclaimer te lezen alvorens verder te gaan, aangezien hierin uitleg wordt gegeven over bepaalde beperkingen met betrekking tot de distributie van informatie in e-mails van Wealtheon en op deze website, www.wealtheon.eu. U hebt de verantwoordelijkheid op de hoogte te zijn van alle toepasselijke wetten en voorschriften van alle relevante jurisdicties en deze na te leven. Door met ons te communiceren via e-mail of door de website te bezoeken, geeft u aan dat u de inhoud van deze disclaimer aanvaardt en ermee instemt deze na te leven.

Het niet-gemachtigd gebruiken, openbaar maken, verspreiden, kopiëren of wijzigen van informatie via e-mail of op deze website is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wealtheon.

Wealtheon zal niet aansprakelijk zijn voor schade aan uw systeem die resulteert uit uw ontvangst van informatie in elektronische communicatie of uit uw gebruik van deze website. Dit omvat maar is niet beperkt tot schade met betrekking tot (I) eender welke fout, verwaarlozing, onderbreking, vertraging van werking of transmissie; (II) eender welk computervirus; (III) eender welk gebrek of defect van communicatievoorzieningen, hardware of software; of (IV) diefstal en vernieling of niet-gemachtigde toegang tot, wijziging van of gebruik van informatie, ongeacht of dit nu volledig of gedeeltelijk resulteert uit onachtzaamheid of anders.

Deze disclaimer heeft enkel betrekking op deze site en alle e-mailcommunicatie met ons en zijn te allen tijde onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Gelieve deze pagina regelmatig opnieuw te raadplegen voor de meest actuele versie van deze disclaimer.

E-mail disclaimer

Tenzij specifiek anders aangegeven is de inhoud van de elektronische communicatie (met inbegrip van e-mail) en de bijlagen erbij uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden en mag deze inhoud niet beschouwd worden als een aanbieding voor de verkoop van financiële producten of diensten, een aanvraag voor een offerte om financiële producten of diensten te kopen of een officiële bevestiging van een transactie. Voor de bijlagen die deel uitmaken van een elektronisch bericht kunnen bijkomende belangrijke openbaarmakingen en disclaimers van kracht zijn, die u ook dient te lezen. Indien naar de voorgaande paragraaf wordt verwezen in een elektronisch bericht, zal deze geacht worden integraal herdrukt te zijn in de tekst van dat bericht.

Wat de marktkoersen en andere gegevens betreft, wordt noch de volledigheid, noch de nauwkeurigheid gegarandeerd. Bovendien kunnen deze marktkoersen en andere gegevens onderhevig zijn aan wijzigingen. Eventuele opmerkingen of verklaringen die hierin opgenomen zijn, weerspiegelen niet noodzakelijk de opmerkingen of verklaringen van Wealtheon. Wettelijk bindende verplichtingen kunnen enkel voortvloeien uit of aangegaan worden via een schriftelijk instrument, ondertekend door twee naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van Wealtheon.

De informatie en intellectuele eigendomsrechten vervat in alle elektronische communicatie zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger(s). Als u niet de bij naam aangeduide geadresseerde of een werknemer of agent verantwoordelijk voor de aflevering van dit bericht aan de bij naam aangeduide geadresseerde bent, dan wordt u er hierbij van op de hoogte gebracht dat u niet gemachtigd bent om dit bericht of een deel ervan te lezen, af te drukken, te bewaren, te kopiëren of te verspreiden. Als u per vergissing een bericht ontving van Wealtheon, breng de afzender dan op de hoogte door de e-mail terug te sturen en wis het bericht op uw systeem. De e-mail en eventueel meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door het individu dat of de entiteit die vermeld is als geadresseerde.

Hoewel Wealtheon voorzorgen neemt om te garanderen dat er geen virussen aanwezig zijn in e-mails, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade als gevolg van de ontvangst of het gebruik van e-mailberichten of bijlagen.

Wealtheon kan niet garanderen dat de e-mailtransmissie veilig of foutloos verloopt, aangezien informatie onderschept zou kunnen worden, aangetast zou kunnen raken, verloren zou kunnen gaan, vernietigd zou kunnen worden, te laat of onvolledig zou kunnen aankomen, of virussen zou kunnen bevatten. De afzender kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergetelheden in de inhoud van dit bericht, en is niet aansprakelijk voor eventueel verlies dat of schade die de gebruiker lijdt als gevolg van de e-mailtransmissie. Dit bericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en wettelijk bevoorrecht is en niet openbaar mag worden gemaakt in het kader van de toepasselijke wetten.

Website disclaimer

  • Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt onderhouden en gepubliceerd door Wealtheon. Alle communicatie met Wealtheon via deze site, of eender welke vorm daarvan, is communicatie met Wealtheon. De toegang tot en het gebruik van de website van Wealtheon (hierna ‘de Website’ genoemd) is onderhevig aan de volgende voorwaarden. Iedereen die de Website gebruikt wordt beschouwd deze voorwaarden volledig te hebben aanvaard en ermee in te stemmen.

  • Doelstelling

Alle informatie op de Website is louter bestemd voor informatieve doeleinden. Hoewel de grootste zorg werd besteed aan de samenstelling en ontwikkeling van de Website, kan Wealtheon geen garanties bieden omtrent de feitelijke nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. De informatie verstrekt op deze website heeft tot doel het publiek onmiddellijk toegang te verlenen tot openbare informatie. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om nauwkeurige, actuele en betrouwbare informatie te verstrekken, erkent Wealtheon dat menselijke en/of mechanische fouten mogelijk zijn.

Niets op deze website mag beschouwd worden als financieel, beleggings-, juridisch, fiscaal of ander advies of geïnterpreteerd worden als een aanbeveling om vreemde valuta's of andere producten of diensten te kopen of te verkopen. De gebruikers moeten zorgvuldig hun eigen beslissingen nemen op basis van hun specifieke doelstellingen en financiële posities.

Wealtheon onderhoudt deze website voor het comfort van zijn gebruikers. Door deze website te bezoeken, erkent u dat informatie meegedeeld via het internet te allen tijde inherent onderhevig is aan wijzigingen en bij momenten onveilig kan zijn. Het gebruik van deze site is op uw eigen risico en u bent verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten of voorschriften.

  • Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van Wealtheon. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Website, met inbegrip van tekst, ontwerp, grafische elementen, logo's en geluid, zijn eigendom van Wealtheon of zijn licentiehouders. De inhoud van de Website mag niet gereproduceerd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt, in eender welke vorm of op eender welke manier, of opgeslagen worden in een gemachtigde database zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Wealtheon.

  • Aansprakelijkheid

Wealtheon is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of schade, zowel directe als gevolgschade, die bezoekers of gebruikers van de Website en/of derden kunnen lijden als gevolg van hun gebruik van informatie, materiaal en/of diensten aangeboden via de Website en/of als gevolg van hun gebruik van informatie, materiaal en/of diensten aangeboden via websites die gekoppeld zijn aan de Website.

Wealtheon, zijn werknemers, beambten, agenten en kantoren, leggen geen verklaringen af of bieden geen garanties, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend, met betrekking tot de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie in dit materiaal en beweren niet dat de hierin vervatte informatie geschikt is voor gebruik op alle locaties of dat transacties, effecten, producten, instrumenten of diensten die hierin besproken worden, beschikbaar zijn of geschikt zijn voor verkoop of gebruik in alle jurisdicties, of door alle beleggers of tegenpartijen. Het materiaal moet beschouwd worden actueel te zijn op de datum van initiële publicatie die erop vermeld is, ongeacht de datum waarop u de informatie raadpleegt. Wealtheon behoudt zich het recht voor de informatie op deze site te wissen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

  • Privacy

Alle informatie die door de gebruiker wordt verstrekt aan Wealtheon, zal behandeld worden als vertrouwelijk en zal, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, door Wealtheon niet openbaar worden gemaakt aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of opgelegd wordt door de gerechtelijke instanties. Lees hier onze privacy policy.

  • Links naar andere websites

Als u een derde website raadpleegt via de site of anders, dan doet u dat op uw eigen risico. Wealtheon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die gekoppeld zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en diensten die verkregen kunnen worden op of via dergelijke sites. Een koppeling naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het comfort van de gebruiker. Wealtheon aanvaardt geen verplichtingen of aansprakelijkheid in dit opzicht. Framing en de invoeging van hyperlinks die gebruikers naar de Website leiden, zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wealtheon.

  • Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, evenals eventuele geschillen of gerechtelijke stappen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, vallen onder de Belgische wetgeving. Dergelijke geschillen en gerechtelijke stappen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank in Brussel, met uitsluiting van alle andere rechtbanken.

  • Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Wealtheon behoudt zich het recht voor de voorwaarden volgens dewelke de Website ter beschikking wordt gesteld, te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze gepubliceerd worden op de Website.