Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Deze publicatie geeft de visie van Wealtheon Asset Management op het wereldwijde investeringsklimaat weer. Tevens wordt de beleggings- strategie van Wealtheon voor aandelen en obligaties nader toegelicht.

Visie

Het eerste kwartaal van 2014 was een bewogen periode voor zowel de aandelen- als obligatiemarkten. Ook voor de komende kwartalen verwachtenwij dat deze volatiliteit niet zal afnemen. Indien het ingezette economische herstel voortduurt, wat wij verwachten, kunnen wij profiteren van een volgende tijdelijke terugval van de aandelenkoersen. Immers, gebaseerd op onze anti-cyclische benadering is onze strategie: buy on weakness.

Hoge overheidsschulden, bezuinigingen en een opgelopen werkloosheid in de eurozone, een sterk teruggevallen economische groei in Brazilië, politieke en economische onrust in Venezuela en Argentinië, een ijzige relatie tussen het Westen en Rusland die weer doet denken aan de Koude Oorlog, een vertraging van de groei in China, een te hoge inflatie en korte rente in India en een aanhoudende onrust in diverse landen waar de bevolking streeft naar meer democratische regeringen. Dit alles doet velen zich afvragen: bestaat er voor beleggers eigenlijk nog voldoende basis om in 2014 aantrekkelijke rendementen te behalen? Ons antwoord luidt: ja!

Er zijn drie belangrijke factoren die de richting van de beurzen bepalen. Primair is de ‘fundamentele’ ofwel economische ontwikkeling van een regio van belang. Momenteel signaleren wij dat het herstel doorzet in de Verenigde Staten en de eurozone (met name Duitsland) – de twee grootste economische regio’s ter wereld. Ook Japan en het Verenigd Koninkrijk laten veelbelovende cijfers zien. Deze regio’s en landen vormen samen meer dan de helft van de wereldeconomie. China en Zuid-Korea, die sterk afhankelijk zijn van export, kunnen later op hun beurt profiteren van het wereldwijde herstel. Er lijkt dus geleidelijk aan een betere fundamentele basis te ontstaan waarop beleggers graag anticiperen.

Secundair is de ‘technische’ ontwikkeling belangrijk. Met andere woorden, hoe ziet de trend van bijvoorbeeld de wereldaandelenindex eruit. Indien een aandelenindex een positieve trend laat zien, neemt het vertrouwen onder beleggers immers toe. Hierdoor worden deze aangemoedigd om aandelen (bij) te kopen wat een extra impuls aan de beurs kan geven.

Tot slot is er het ‘sentiment’. Als een bepaald feit zich voortdoet, reageert de markt in positieve of negatieve zin. Deze marktreactie lijkt vaak groter wanneer een stevige economische groei ontbreekt. Want uiteindelijk wordt door beleggers altijd gekeken naar wat de impact van een gebeurtenis op de economische groei zal zijn. Economen verwachten volgens Bloomberg voor 2014 dat de wereldeconomie met minder dan 3% zal aantrekken, vooralsnog een matige ontwikkeling. Voor 2015 wordt een wereldwijde groei van ruim 3% verwacht. Nog steeds niet ijzersterk maar zeker een ontwikkeling in de goede richting.

Uiteraard zijn er nog vele andere elementen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de aandelenbeurzen. Speciale aandacht geven wij momenteel aan het feit dat de waardering (k/w) van aandelen nog steeds niet te hoog is, de verwachte winstgroei per aandeel aantrekkelijk is, het vertrouwen onder ondernemers en consumenten toeneemt en – gezien de door ons verwachte lichte rentestijging - het feit dat obligaties en spaarrekeningen geen alternatief voor aandelen vormen. Kortom, aandelen blijven voor ons in 2014 aantrekkelijk. Het ligt in onze verwachting dat aandelenmarkten, net als in 2013, een bovengemiddelde
volatiliteit laten zien.

Wij laten ons hierbij niet beïnvloeden door de (veelal negatieve) berichtgeving door de media maar blijven vasthouden aan onze eigen analyses en conclusies. Zoals in de aanhef al gesteld, kan een tijdelijke terugval van de beurzen een mooie koopkans bieden. Wij zullen niet schromen om hiervan gebruik te maken zolang de fundamentele vooruitzichten dit rechtvaardigen.

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen met het berekenen van uw rendement?Neem contact met ons op

Wereldeconomie

2014 wordt een uitdagend jaar waarbij we de risico’s voor beleggers groter achten dan in 2013. Wat betreft de vooruitzichten voor de economische groei zijn wij positief gestemd. Met name in de VS en in mindere mate voor Europa en Japan zien wij de groei aantrekken of gelijk blijven.

Tegelijkertijd zijn wij minder positief voor de lange-termijn groeivooruitzichten voor China en een aantal andere opkomende markten. Niet alleen is er in verschillende van deze landen sprake van politieke risico’s, maar vele van hen kampen met structurele problemen die de overheden de komende periode hopelijk zullen aanpakken. Doen ze dat niet en vallen ze terug in een beleid waarbij ze structurele tekortkomingen camoufleren met een ruimer monetair en fiscaal beleid, dan zullen de problemen in de toekomst alleen maar groter worden. Echter, het nu doorvoeren van structurele hervormingen betekent op de korte termijn wel neerwaartse druk op de groei.

De reden dat wij de risico’s in 2014 groter achten dan in 2013 ligt in het feit dat de aandelenmarkten in 2013 al vooruitgelopen zijn op het ingezette herstel. De koersen stegen flink doch de bedrijfswinsten hebben dit tempo niet kunnen bijhouden. Indien de kwartaalcijfers in 2014 een positieve trend laten zien dan zullen beleggers dit belonen met hogere koersen. Dit beeld kan tussentijds echter flink verstoord worden door negatieve berichtgeving, bijvoorbeeld gerelateerd aan Oekraïne.

Verenigde Staten

In 2013 is de economische groei bescheiden geweest maar deze zal naar verwachting aantrekken in 2014 en 2015 onder invloed van minder strenge begrotingsmaatregelen en een toenemend consumentenen producentenvertrouwen. Wij verwachten in 2014 een economische groei van 2,9% en in 2015 van 3%.

Een versoepeling van de kredietvoorwaarden en ruime zakelijke kasstromen zorgen voor toenemende bedrijfsinvesteringen. Verder wordt de overheidsbegroting steeds gezonder al is veel van de vooruitgang te danken aan bezuinigingen en het aflopen van in het verleden toegekende belastingverlagingen. Het monetaire beleid blijft vooralsnog accommoderend. Echter, als de economische groei aantrekt, zoals door ons verwacht, zal de centrale bank FED het monetaire beleid verder normaliseren. In de eerste plaats door het doorzetten van de inmiddels gestarte ‘tapering’, het afbouwen van het opkopen van staatsobligaties, om in de loop van 2015 te beginnen met het wijzigen van het korte rentebeleid naar een meer neutrale houding.

Eurozone

Volgend op de crisis die in veel landen wijdverbreide werkloosheid heeft veroorzaakt, keert langzaam een zekere mate van optimisme terug binnen de eurozone. De groei van het BBP in de eurozone blijft weliswaar op een laag niveau maar is gelukkig positief.

In de afgelopen vijf jaar hebben de Europese autoriteiten significante maatregelen genomen om de fiscale, financiële en externe onevenwichtigheden te herstellen. Deze inspanningen beginnen eindelijk vruchten af te werpen met onder meer een stabiliserende overheidsschuld, ook al blijft deze op een niveau dat veel te hoog is: Griekenland (174%), Italië (133%), Portugal (125%) en Ierland (121%).

Ondanks de geleidelijk verbeterende situatie zijn de korte termijn groeivooruitzichten beperkt en onzeker. De werkloosheid, gemiddeld 12% in de eurozone, blijft hoog waarbij de jeugdwerkloosheid in sommige landen zelfs meer dan 50% bedraagt. Om deze situatie aan te pakken, blijft een ruim monetair beleid gewenst.

De economische activiteit zal naar onze verwachting herstellen in 2014 en 2015, zij het in een gematigd tempo. De inflatie zal daarom, net zoals de economische groei, voorlopig zeer laag blijven, mede als gevolg van relatief stabiele grondstofprijzen en een historisch lage omloopsnelheid van geld. Zelfs bestaat de vrees dat er geen inflatie maar deflatie zal zijn. Dit zou de druk van de bestaande schulden van consumenten en bedrijven zwaarder maken en daarmee dempend werken op de groei. Ook maakt deflatie het moeilijker voor de zwakkere landen in Europa om hun concurrentiepositie te verbeteren. Immers dan moeten hun prijzen en kostenniveaus nog sterker dalen dan die van de rest.

Japan

Het herstel van Japan wordt gedreven door een sterke groei van de export, de kredietverstrekking, de consumptieve bestedingen, een stijgend consumentenvertrouwen en een toegenomen werkgelegenheid. Daarnaast zien we een opleving van de bedrijfsinvesteringen. Deze groei, die wordt ondersteund door sterke monetaire stimuleringsmaatregelen en een pakket aan fiscale maatregelen, zal naar verwachting doorzetten richting de door de overheid geformuleerde doelstelling van 2%. De aangekondigde btw-verhoging in het tweede kwartaal van 2014 (van 5% naar 8%) zal hierop naar verwachting een beperkte invloed hebben, vanwege het positieve momentum van de economie.

Opkomende landen

In China trekt de groei tijdelijk aan en blijft de inflatie laag. De binnenlandse vraag heeft voor de ommekeer gezorgd, daarbij geholpen door een beperkte fiscale stimulans en een snelle toename van kredieten. De totale overcapaciteit is beperkt en neemt af. Met een neutraal macro-economisch beleid zal de groei naar verwachting pieken in 2014 en vervolgens dalen tot ongeveer 7,5% in 2015.

Gezien de aanhoudende onzekerheid rondom de zwakke Indiase roepie en de zeer matige groei (1,5%) van de Braziliaanse economie, houden wij momenteel geen belangen in beide landen aan.

Pacific

De economische groei in Zuid-Korea zal in 2014 naar verwachting aantrekken tot ongeveer 4% ondanks tegenwind van een hoog particulier schuldenniveau en een zwakke vastgoedmarkt. Deze sterkere groei wordt veroorzaakt door een heropleving van de export en de bedrijfsinvesteringen, welke de inflatie zal doen stijgen van circa 1,25% in de richting van de doelstelling van de centrale bank: 2,5% tot 3,5%.

Inflatie

Centrale banken doen alle moeite om duidelijk te maken dat ze de kortetermijnrentes voorlopig niet zullen verhogen. De FED en de BoJ zijn zelfs bereid om tijdelijk een hogere inflatie te accepteren dan zij normaal voor ogen hebben. Eerst moet de reservecapaciteit in de economie weggewerkt worden. Daar tegenover staat dat bij een ruim blijvend monetair beleid en een aantrekkende groei, de inflatie vroeg of laat zal oplopen en de centrale banken dienen dan te reageren. Voor de komende periode blijven de inflatieverwachtingen echter beperkt.

Valuta

Op basis van het monetaire beleid is er weinig reden om trendwijzigingen in de belangrijkste valuta’s te verwachten. Zowel de BoJ als de FED zeggen openlijk een hogere inflatie na te streven en daarom voorlopig door te zullen gaan met het voeren van een ruim monetair beleid. De ECB wil weliswaar door Quantitative Easing (het op grote schaal opkopen van overheidsobligaties) voorkomen dat de lage inflatie doorslaat naar deflatie, maar wil niet in conflict raken met haar Duitse lid, de Bundesbank. Duitsland meent dat dit de begrotingsdiscipline zou ondermijnen en in strijd zou zijn met het EMU-verdrag.

De laatste maanden is de euro geapprecieerd ten opzichte van de US dollar. Fundamenteel is hier weinig aanleiding toe maar met het ingezette herstel in de eurozone lijkt de vraag naar euro’s ten koste van de US dollar te zijn toegenomen. Op de lange termijn verwachten wij echter dat de US dollar zal appreciëren ten opzichte van de euro. Toch zullen wij niet schromen om de US dollarbelangen tijdelijk af te dekken wanneer wij hiertoe aanleiding zien.

Visie-kopie

Het eerste kwartaal van 2014 was een bewogen periode voor zowel de aandelen- als obligatiemarkten. Ook voor de komende kwartalen verwachtenwij dat deze volatiliteit niet zal afnemen. Indien het ingezette economische herstel voortduurt, wat wij verwachten, kunnen wij profiteren van een volgende tijdelijke terugval van de aandelenkoersen. Immers, gebaseerd op onze anti-cyclische benadering is onze strategie: buy on weakness.

Hoge overheidsschulden, bezuinigingen en een opgelopen werkloosheid in de eurozone, een sterk teruggevallen economische groei in Brazilië, politieke en economische onrust in Venezuela en Argentinië, een ijzige relatie tussen het Westen en Rusland die weer doet denken aan de Koude Oorlog, een vertraging van de groei in China, een te hoge inflatie en korte rente in India en een aanhoudende onrust in diverse landen waar de bevolking streeft naar meer democratische regeringen. Dit alles doet velen zich afvragen: bestaat er voor beleggers eigenlijk nog voldoende basis om in 2014 aantrekkelijke rendementen te behalen? Ons antwoord luidt: ja!

Er zijn drie belangrijke factoren die de richting van de beurzen bepalen. Primair is de ‘fundamentele’ ofwel economische ontwikkeling van een regio van belang. Momenteel signaleren wij dat het herstel doorzet in de Verenigde Staten en de eurozone (met name Duitsland) – de twee grootste economische regio’s ter wereld. Ook Japan en het Verenigd Koninkrijk laten veelbelovende cijfers zien. Deze regio’s en landen vormen samen meer dan de helft van de wereldeconomie. China en Zuid-Korea, die sterk afhankelijk zijn van export, kunnen later op hun beurt profiteren van het wereldwijde herstel. Er lijkt dus geleidelijk aan een betere fundamentele basis te ontstaan waarop beleggers graag anticiperen.

Secundair is de ‘technische’ ontwikkeling belangrijk. Met andere woorden, hoe ziet de trend van bijvoorbeeld de wereldaandelenindex eruit. Indien een aandelenindex een positieve trend laat zien, neemt het vertrouwen onder beleggers immers toe. Hierdoor worden deze aangemoedigd om aandelen (bij) te kopen wat een extra impuls aan de beurs kan geven.

Tot slot is er het ‘sentiment’. Als een bepaald feit zich voortdoet, reageert de markt in positieve of negatieve zin. Deze marktreactie lijkt vaak groter wanneer een stevige economische groei ontbreekt. Want uiteindelijk wordt door beleggers altijd gekeken naar wat de impact van een gebeurtenis op de economische groei zal zijn. Economen verwachten volgens Bloomberg voor 2014 dat de wereldeconomie met minder dan 3% zal aantrekken, vooralsnog een matige ontwikkeling. Voor 2015 wordt een wereldwijde groei van ruim 3% verwacht. Nog steeds niet ijzersterk maar zeker een ontwikkeling in de goede richting.

Uiteraard zijn er nog vele andere elementen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de aandelenbeurzen. Speciale aandacht geven wij momenteel aan het feit dat de waardering (k/w) van aandelen nog steeds niet te hoog is, de verwachte winstgroei per aandeel aantrekkelijk is, het vertrouwen onder ondernemers en consumenten toeneemt en – gezien de door ons verwachte lichte rentestijging - het feit dat obligaties en spaarrekeningen geen alternatief voor aandelen vormen. Kortom, aandelen blijven voor ons in 2014 aantrekkelijk. Het ligt in onze verwachting dat aandelenmarkten, net als in 2013, een bovengemiddelde
volatiliteit laten zien.

Wij laten ons hierbij niet beïnvloeden door de (veelal negatieve) berichtgeving door de media maar blijven vasthouden aan onze eigen analyses en conclusies. Zoals in de aanhef al gesteld, kan een tijdelijke terugval van de beurzen een mooie koopkans bieden. Wij zullen niet schromen om hiervan gebruik te maken zolang de fundamentele vooruitzichten dit rechtvaardigen.

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen met het berekenen van uw rendement?Neem contact met ons op

Obligaties

In lijn met de aantrekkende Amerikaanse economie, verwachten wij een oplopende lange rente in de VS tot een niveau van 3,5 tot 4% ultimo 2014. Dit heeft een aanzuigende werking op de Duitse tienjarige rente op staatsobligaties, welke kan oplopen tot ruim 2% (nu ± 1,65%). Normaliter staat de tienjarige rente op of boven de nominale groeiverwachtingen. Mochten de spanningen rond de Krim verder oplopen, dan verwachten wij een tijdelijke verdere daling van de tienjarige Duitse rente als gevolg van de vlucht in zekerheid, zijnde een vlucht naar Duitse staatsobligaties.

Aandelen

De stijging van de aandelenkoersen in 2013 was voornamelijk liquiditeitsgedreven en heeft gezorgd voor een expansie van de koers/winstverhoudingen. Door deze herwaardering zijn aandelen in de VS lang niet zo aantrekkelijk meer geprijsd als ruim een jaar geleden. Zowel de Price/Earnings ratio als Price/Book ratio zijn in het afgelopen jaar opgelopen van ruim onder, tot boven hun langjarige gemiddelden.

Aandelen in de eurozone lijken min of meer redelijk gewaardeerd. De huidige koers/winstverhouding gaat richting 16 en ligt daarmee iets boven het langjarig gemiddelde van 14. Wel duiden diverse waarderingsindicatoren nog steeds op een onderwaardering van de Euro-markten ten opzichte van de VS (zie grafiek op pagina 3).

Gezien het bovenstaande zijn de vooruitzichten voor aandelen voor de eerste helft van 2014 nog steeds positief. Er is wereldwijd sprake van een combinatie van aantrekkende groei en een ruim blijvend monetair beleid. Historisch gezien leidt deze combinatie tot de hoogste aandelenrendementen. Daarnaast worden beleggers door de laag blijvende kortetermijnrentes naar assets gedreven met een positieve cashflow. Omdat de meeste beleggers de langetermijnrentes verder zien stijgen, resulteert het beleggen in obligaties veelal in koersverlies. Dan blijven aandelen en onroerend goed over. Veel analisten zijn hierdoor bullish op  aandelen, onder het adagium: There Is No Alternative.

Conclusie

Wij nemen een wereldeconomie waar die licht aantrekt. Voor de financiële markten is dit positief. Omdat de wereldeconomie naar verwachting in 2014 met ‘slechts’ 2,5% zal groeien, zullen beleggers op hun hoede zijn voor slecht nieuws en niet schromen om tussentijds winst te nemen. Een tijdelijke daling van de aandelenmarkt zien wij echter als een koopkans omdat wij vooralsnog vasthouden aan onze visie dat de  wereldeconomie ook in 2014 zal blijven herstellen.