Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Deze publicatie geeft de visie van Wealtheon Asset Management op het wereldwijde investeringsklimaat weer. Tevens wordt de beleggingsstrategie van Wealtheon voor aandelen en obligaties nader toegelicht.

Onze visie

Kansen zijn er genoeg

Er heerst momenteel veel pessimisme in de wereld. Dit sentiment wordt ondermeer gevoed door aanhoudend geweld in het Midden-Oosten, de onzekerheid over de gevolgen van de uitkomst van het Brexit referendum, de toenemende populariteit van populistische, veelal zeer rechtse, politieke partijen, de verdeeldheid in Europa en aanhoudende problemen in Italië en Griekenland. Daar komt ongewisheid bij over de uitkomst van de uiterst gepolariseerde Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Ondertussen blijven ook de door ons in eerdere kwartaalberichten uitvoerig besproken dilemma’s voortbestaan: het monetaire en begrotingsbeleid in de VS, de EU en Japan alsmede het tempo van de structurele aanpassingen in China.

Weliswaar leert de historie dat er altijd problemen waren en zullen zijn, maar het schort nu in het Westen sterk aan politieke eenheid en daadkracht waardoor vele van de problemen verergeren. De wereld draait door maar wordt er niet beter op. 

Diverse aandelenindices hebben inmiddels hun oude hoogtepunten genaderd of alweer achter zich gelaten. Wel zijn er zeer grote verschillen tussen de wereldregio's. Grote achterblijver is West-Europa waar de meeste beurzen zich in negatief territorium bevinden. De consument besteedt maar bedrijven en overheden investeren te weinig. Dit vormt de grootste rem op de economische groei. Met de verkiezingen in diverse landen in het vooruitzicht, kunnen we er niet op rekenen dat de heren en dames politici pijnlijke maar nodige beslissingen zullen nemen. Politiek opportunisme is geen nieuw fenomeen. 

Licht positief zijn de beurzen in de Verenigde Staten met dien verstande dat de US dollar in 2016 aan waarde inboette hetgeen het resultaat (gemeten in euro) enigszins reduceert. Zeer positief is dat de Amerikaanse lonen voor het eerst sinds 2007 weer stijgen (5,2% in 2015 ten opzichte van 2014). Een gunstig gegeven voor het consumentenvertrouwen met hopelijk verder aantrekkende bestedingen als gevolg. 

Beide regio's hebben een voor beleggers te matige economische groei, maar als gevolg van de historisch lage rentestanden blijven beleggers kiezen voor aandelen. De waarderingen (k/w) van aandelen zijn per saldo opgelopen maar er zijn nog volop ondernemingen te vinden die een aantrekkelijke waardering hebben. 

Economisch gaat het beter in Latijns-Amerika waar de beurzen van Mexico, Brazilië en Chili een aantrekkelijke stijging laten zien, gesteund door een (meer) optimistisch economisch beeld. Ook de beurzen van Aziatische landen kunnen blijven rekenen op de interesse van beleggers. Dit geldt eveneens voor India. 

Wij hebben in de loop van dit jaar de geografische focus van onze beleggingen van West-Europa verschoven naar geselecteerde opkomende landen wat positief heeft bijgedragen aan het resultaat. 

Omdat de huizenmarkt in de Verenigde Staten een positief beeld laat zien, zowel op het gebied van afgegeven bouwvergunningen als de ontwikkeling van prijzen, blijven wij vasthouden aan onze Amerikaanse onroerend-goedpositie. Dit geldt ook voor de Europese variant in de portefeuilles, met dien verstande dat wij voorafgaand aan het Brexit referendum, deze belegging ruilden voor een variant zonder belangen in het Verenigd Koninkrijk. Een goede beslissing gezien de scherpe daling (15%) van het Engelse pond ten opzichte van de euro als gevolg van de keuze voor een Brexit. 

De wereld is verdeeld maar kansen zijn er genoeg. Het is zaak om de risico's goed in te schatten, met regelmaat winst te nemen en zo nodig de portefeuille deels af te dekken. Bij Wealtheon is vermogensgroei gewenst maar staat kapitaalbehoud voorop. Dat is waarom onze cliënten blijven kiezen voor Wealtheon. Wij danken hen voor het vertrouwen!

Wereldeconomie

Onlangs publiceerde het Duitse IFO-instituut (vertrouwensindex van het Duitse bedrijfsleven) zijn nieuwe prognoses voor de wereldeconomie. Deze bevestigden de al eerder door IMF, OESO en Wereldbank uitgebrachte voorspellingen van een nog steeds afnemend groeitempo in de wereld. De laatste cijfers van IFO gaan zelfs uit van een 3-jarig dieptepunt in de voorspellingen. Concreet komt het erop neer, dat de wereldeconomie in 2016 en 2017 naar verwachting zal groeien met respectievelijk 2,8% en 3,1%, ruim onder het langjarig gemiddelde maar nog steeds met een lichte versnelling in 2017.

Hoewel het voorgaande geen uitgesproken positief beeld schetst van de komende jaren, moet hierbij wel bedacht worden dat de in juni afgekondigde Brexit en de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten als voornaamste oorzaken genoemd worden van de laatste neerwaartse bijstellingen. Zeker wat de Brexit betreft, is het nog moeilijk om een goede inschatting te maken van de mogelijke gevolgen hiervan voor de wereldeconomie. Maar ook politieke spanningen kunnen een andere wending krijgen, met opnieuw gewijzigde prognoses voor de economie als gevolg.

Kort gezegd: het is vooral een toename van onzekerheden in de wereld die voorspellingen negatief beïnvloeden omdat grotere onzekerheid negatief doorwerkt op de investeringslust van bedrijven hetgeen de groeiverwachting omlaag trekt. Dit alles noopt instituten tot meer voorzichtige aannames.

Hiermee is overigens niet gezegd dat alle indicatoren slechte signalen afgeven. Zo heeft de extreem lage rente in de wereld inmiddels een positieve invloed op de vastgoedmarkt en de aanverwante detailhandel. Bovendien krijgen we voorzichtige signalen van een aantrekkende inflatie in de Verenigde Staten. Tevens zijn er weer meer positieve geluiden te horen uit de opkomende markten zoals een eerste herstel van de Braziliaanse economie en een verdere versnelling van het groeitempo in India. 

Verenigde Staten

Waar de afgelopen 4 jaren de groei van de Amerikaanse economie op een duidelijk hoger niveau lag dan in Europa, zal het verschil in 2016 minimaal zijn. Voor beide regio’s wordt dit jaar een groei van ± 1,5% voorspeld. Dit is echter van tijdelijke aard, aangezien voor de VS in 2017 weer een versnelling naar 2,2% wordt verwacht, terwijl Europa verder zal vertragen (verwachte invloed Brexit). In combinatie met een historisch lage werkloosheid en enigszins stijgende loonkosten, wordt algemeen verwacht dat de Amerikaanse inflatie kan stijgen naar het gewenste niveau van 2%. Hiermee zou tevens ruimte ontstaan voor een verdere renteverhoging door de FED (Centrale Bank). Het verschil in renteniveau met Europa kan hierdoor weer toenemen.

Relatief hogere inflatie en rente in de VS kunnen, na de lichte verzwakking in 2016, zorgen voor een sterkere US dollar in 2017. Dit heeft tot gevolg dat de winstgevendheid van het Amerikaanse bedrijfsleven verder onder druk komt te staan omdat de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland verslechtert. Erg veel ruimte om de rente te verhogen heeft de FED dan ook niet, maar met geleidelijke stappen kan er de komende jaren aan een meer normaal rentebeeld gewerkt worden.

Eurozone

Zoals hiervoor gesteld, is door het voorgenomen vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU de situatie in Europa onzekerder geworden. De mislukte coup in Turkije en de extra politieke spanningen hebben daaraan ook bijgedragen. Het gevolg is dat de ramingen voor economische groei negatief beïnvloed zijn voor de gehele regio, met het Verenigd Koninkrijk voorop. In de EU wordt voor 2016 en 2017 een groei van respectievelijk 1,5% en 1,2% verwacht. Wat hierbij opvalt is dat de EU de enige regio in de wereld is waar de groei in 2017 afneemt. De EU blijkt dus meer kwetsbaar in situaties met oplopende onzekerheden, hetgeen verklaard kan worden door het feit dat Europa minder flexibele arbeids- en kapitaalmarkten heeft dan de VS. Dit maakt het voor Europese bedrijven moeilijker om in te spelen op gewijzigde omstandigheden. Het is dan ook van groot belang dat de EU snel, bij voorkeur constructieve, afspraken maakt met het Verenigd Koninkrijk in het kader van de Brexit, om de hieraan gekoppelde onzekerheid weg te nemen.

De Europese arbeidsmarkt heeft zich de afgelopen jaren gedeeltelijk hersteld maar de werkloosheid is met ruim 10% nog steeds hoog te noemen. Het verschil met de VS is ook op dit punt aanzienlijk, aangezien de Amerikaanse werkloosheid naar historische lage niveaus is gedaald (±5%). 

Japan

De Japanse economie groeide in het tweede kwartaal van 2016 met een marginale 0,2% van jaar tot jaar, een aanzienlijke vertraging ten opzichte van het eerste kwartaal waarin een toename van 1,9% gerealiseerd werd. De sterke Japanse Yen, die dit jaar al ruim 16% steeg ten opzichte van de US dollar, was een belangrijke factor in de groeivertraging. Daarnaast had de stijging van de olieprijs een negatief effect omdat Japan een olie-importerend land is. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn vooralsnog mager te noemen. Met een verwachte groei van amper 1% in zowel 2016 als 2017, behoort het land tot de traagste groeiers in de wereld. Onlangs heeft premier Abe opnieuw een monetair en fiscaal steunprogramma van $ 278 miljard afgekondigd maar dit werd zonder veel enthousiasme ontvangen door de financiële markten.

China

China zit midden in een grote transformatie van zijn economie, die voor haar houdbaarheid steeds meer door binnenlandse consumptieve vraag gedreven moet worden. De staat speelt dan ook een belangrijke rol in dit proces door (te) veel geld te investeren in onder andere de infrastructuur. De doelstelling om de komende jaren 6,5% tot 7,0% te groeien, lijkt volgens de laatste cijfers nog steeds haalbaar. In het tweede kwartaal van 2016 groeide de Chinese economie namelijk 6,7% van jaar tot jaar. Hoger dan verwachte cijfers op het gebied van industriële productie, detailhandel- en woningverkopen tonen een economie die nog op stoom is maar het is de vraag of dit voor langere termijn houdbaar is. De overheid houdt tenslotte al lange tijd kunstmatig staatsbedrijven overeind die feitelijk niet winstgevend zijn maar vooral werkgelegenheid moeten bieden aan burgers en dit leidt tot steeds hogere staatsschulden. Hiernaast is de laatste tijd een duidelijke afname van de private investeringen te constateren. Hoe dan ook, belangrijker nog dan de ambitieuze groeidoelstellingen, is het zo snel mogelijk transformeren van de huidige – van export en overheidsinvesteringen afhangende – economie naar een meer open economie waarbij ook buitenlandse bedrijven effectief kunnen concurreren op de Chinese markt.

Opkomende markten

Brazilië laat steeds meer tekenen zien van herstel. Na een periode van scherpe recessie komen er meer positieve signalen van een aantrekkend consumenten- en producentenvertrouwen. Hiermee zijn de verwachtingen voor 2016 en 2017 ook positief bijgesteld, in die zin dat de recessie dit jaar minder diep zal zijn en er zelfs weer sprake is van groei in 2017. Wel is er nog steeds sprake van politieke instabiliteit na het afzetten van president Rousseff door de senaat. Het is nu afwachten of de politieke ontwikkelingen positief zullen bijdragen tot een verder economisch herstel.

India heeft met een groeiverwachting van ruim 7% per jaar op dit moment de snelst groeiende economie van de opkomende markten. De omvang van de economie is inmiddels 8 maal groter dan 25 jaar geleden en wordt nu grotendeels aangedreven door de dienstensector, die de industrie en de agrarische sector ruimschoots achter zich laat. Ook het aantal nieuwe vestigingen van buitenlandse bedrijven is zelden zo groot geweest. Veel kansen liggen er in de Indiase farmaciesector en in de ontwikkeling van de digitale infrastructuur. Nog geen 30% van de bevolking is namelijk aangesloten op het internet en dit aantal neemt snel toe wat veel perspectief biedt voor de online detailhandel.

Over het algemeen kan gesteld worden dat een aantal van de opkomende markten betere economische vooruitzichten heeft dan enkele kwartalen geleden. Wat zich inmiddels ook uit in de belangstelling van de financiële markten. Wel blijven de opkomende markten gevoelig voor een nu nog uitgebleven renteverhoging in de VS.

Rente, inflatie en valuta

De rente- en kapitaalmarkten hebben in het afgelopen kwartaal geen grote bewegingen getoond. Dat geldt ook voor de wereldwijde inflatie die nog steeds historisch laag is. Er zijn wat dat betreft ook weinig impulsen voor hogere inflatieniveaus gezien het beperkte groeitempo van de wereldeconomie. Alle steunmaatregelen van de centrale banken in de wereld hebben hierin nog geen verandering gebracht. Voor de komende periode wordt een beperkte stijging van de Amerikaanse rentetypes verwacht ten opzichte van historisch laag blijvende rentes in de EU en Japan. Dit zal – na een zwakker 2016 – opnieuw ondersteuning geven aan de kracht van de US dollar, zoals we die tussen 2008 en 2015 gekend hebben. 

Obligaties

Obligaties hebben in het tweede kwartaal van dit jaar licht terrein prijsgegeven, aangezien de kapitaalmarktrente enigszins is gestegen. Voor 10-jaars euro-obligaties betekende dit een terugkeer naar een weer positieve rente. Deze was namelijk in het eerste kwartaal 2016 voor het eerst in de historie negatief geworden. De rente op US dollar-obligaties kroop ook enigszins omhoog maar kende nooit een negatieve rente. Het verschil met de Europese 10-jaars-rente was en blijft ± 1,5%.

Wij kiezen er nog steeds voor om geen extra risico’s in het obligatiebeleid te nemen, om zo een gebrek aan rendement te compen seren. We blijven ons richten op kwalitatief hoogstaande obligaties (Investment Grade) met een goede verhandelbaarheid. Hiernaast beperken we het risico van een eventuele rentestijging door de gemiddelde looptijd (2,4 jaar) van de portefeuille kort te houden. Door gebruik te maken van leningen met variabele coupons of een inflatiecorrectie, wordt een eventueel renterisico extra beperkt.

Aandelen

De aandelenportefeuille is de afgelopen periode qua samenstelling aangepast naar een kleinere positie in Europa en meer investeringen in de VS en de opkomende markten. Met belangen in onder andere Brazilië, Mexico, India en China, spelen we in op de toegenomen interesse voor de opkomende markten.

Aandelen in het algemeen hebben op dit moment een neutrale positie binnen de asset allocatie waarmee we inspelen op de enerzijds meer onzekere economische situatie in de wereld en anderzijds op de nog immer zeer lage rente, welke een positieve uitwerking op de aandelenmarkten heeft. 

Conclusie

De wereldeconomie groeit matig en wordt dit jaar omgeven door meer onzekere omstandigheden in economisch en geopolitiek opzicht. De lage rente zorgt echter nog steeds voor een stimulans voor de effectenmarkten, waardoor de waarderingen van aandelen en obligaties regelmatig hoge niveaus bereiken. In deze situatie is het belangrijk om een goed risicomanagement te voeren bij het beleggingsbeleid, hetgeen betekent dat wij wederom actief zullen ingrijpen bij neerwaartse correcties. Dit niet alleen om verliezen te beperken maar ook om nieuwe kansen te benutten die hierdoor ontstaan.