Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Onze visie

Never a dull moment...

De laatste maanden werden wederom gekenmerkt door aanhoudend nieuws rondom President Donald Trump. Ook de snelle uptrend van de Bitcoin haalde de voorpagina’s van toonaangevende kranten. Voeg hierbij het inmiddels gebruikelijke nieuws rondom Noord-Korea, China, Rusland en de olieprijs, dan waren er ook in het laatste kwartaal van 2017 ruim voldoende ingrediënten om de aandelenmarkten volop in beweging te krijgen.

Donald Trump

Opnieuw deed Donald Trump’s team een poging om hun fiscale stimulusplan door de Amerikaanse Senaat te loodsen. Hun grootste  zorg is het vooraf verzekeren van voldoende steun wat lange tijd niet evident was. Diverse senatoren gebruikten de hiermee gemoeide onderhandelingen als een pokerspel om persoonlijke overwinningen te behalen. Begin december werden eindelijk vele onderdelen van het plan goedgekeurd, zij het vaak met nipte meerderheden. Indien het totale plan goedkeuring krijgt dan is dit de grootste Amerikaanse belastingherziening van de laatste  drie decennia. In grote lijnen tracht het Trump-team om de bedrijfsbelastingen te verlagen en alle Amerikanen een tijdelijke belastingverlaging te geven. Een belangrijk onderdeel van het belastingplan is de BEAT (base erosion and anti-abuse taks) wat zich richt op de Amerikaanse bedrijven die grote delen van hun winsten behalen in het buitenland en deze winsten daar vervolgens ook parkeren tegen lagere belastingtarieven dan die van USA. BEAT zou een stimulans geven om die winsten weer naar USA te halen, de gelden in Amerika aan het werk te zetten wat de werkgelegenheid, de consumptie en tot slot de winstgevendheid van het bedrijfsleven ten goede moet komen. Indien men erin slaagt om het volledige belastingplan te laten goedkeuren dan zal dit een positieve impuls geven aan het investeerdersvertrouwen en de inmiddels meerjarige opwaartse trend van de aandelenmarkten kunnen verlengen.

Bitcoin

Voor diegenen die het principe achter de bitcoin nog niet hebben kunnen bestuderen, volgt een korte uitleg. In feite betreft het een digitale waarde welke versleuteld (‘encrypted’) is. Deze versleuteling zorgt ervoor dat enkel de houder van deze sleutel kan aantonen dat hij een bepaald aantal (bijvoorbeeld) bitcoins bezit. De versleuteling  is gebaseerd op dezelfde technologie waarmee gesprekken via WhatsApp worden afgeschermd tegen ongewenst meeluisteren. De sleutel is in feite het paswoord dat je niet mag kwijtraken. Raak je deze kwijt dan kun je je paswoord niet resetten en riskeer je dat iemand anders volledige controle krijgt over jouw cryptovaluta. Er bestaan inmiddels diverse cryptovaluta: eutherium, filecoin maar de meest bekende is bitcoin.

De koers van de Bitcoin, momenteel rond USD 14.000, is in 2017 exponentieel gestegen, namelijk met meer dan 1000%. Voorstanders van cryptovaluta stellen dat de kracht van dit soort valuta voortvloeit uit het ontbreken van iedere vorm van regulering of controle door overheden of centrale banken. Tegenstanders, waaronder voor-aanstaande bankiers als J.P. Morgan CEO Jamie Dimon en Goldman Sachs CEO Lloyd Blankfein, tonen zich overtuigd tegenstander en spreken van een van de grootste mogelijke fraudes aller tijden. Het is natuurlijk uiterst geruststellend dat financieel experts als oud-bokser Mike Tyson en model/blogger Paris Hilton ons vertellen dat hun eigen varianten op de bitcoin een goede investering zullen zijn (u mag dit met het nodige cynisme lezen). Echter, wij raden u aan om extreem voorzichtig tewerk te gaan. Vooralsnog hebben cryptovaluta als de bitcoin geen intrinsieke waarde en wordt de koers met name bepaald door vraag en aanbod. En volgens het koersverloop in 2017 is er duidelijk meer vraag dan aanbod, dit ongetwijfeld in de hoop dat de stijging nog even doorzet. Of de cryptovaluta ons financiële systeem voorgoed zullen gaan veranderen, zal de tijd ons leren. Voor diegenen die graag gokken, een ultieme kans. Voor diegenen die meer rationeel tewerk gaan, vooralsnog off-limit.

 

Wereldeconomie

Het positieve economische momentum houdt grotendeels aan in de grootste economieën ter wereld. De wereldeconomie profiteert van een combinatie van een ruim monetair beleid, een toenemend ondersteunend begrotingsbeleid in de belangrijkste landen, lage inflatie en een sterke wereldhandel.

Ondanks dat het zuidoosten van de Verenigde Staten eind augustus en in september enorm getroffen werd door een aantal orkanen, groeide de VS sterk in het derde kwartaal ten gevolge van een verbeterende arbeidsmarkt en de relatief lage inflatie. Tegen deze achtergrond, heeft de Federal Reserve conform verwachting de rentetarieven verhoogd. Voor de komende jaren zal de economie blijven profiteren van een solide binnenlandse vraag, die verder wordt versterkt door de wederopbouw na de orkaan. Daarnaast wordt een positief effect verwacht van de belastinghervorming van de Amerikaanse President Donald Trump.

De economie van het eurogebied blijft positief gestemd dankzij het accommoderende monetaire beleid, een solide banengroei en de duurzame wereldwijde vraag. Op jaarbasis is de economische groei van de eurozone in het derde kwartaal, het hoogste sinds 6 jaar. De indicatoren wijzen erop dat het positieve momentum ook in het vierde kwartaal aanhoudt. De recente groei van Europa kan echter worden verstoord door toegenomen politieke instabiliteit. Duitse partijen slaagden er niet in een coalitieregering te vormen vanwege verschillen in immigratiebeleid. Hoewel de Duitse President er bij de partijleiders op aandrong gesprekken te hervatten om een coalitie- regering te bezegelen, heeft bondskanselier Angela Merkel haar twijfel over een minderheidsregering uitgesproken en zijn nieuwe verkiezingen nu mogelijk.

De sterke economische groei zal zich naar verwachting uitstrekken tot zowel ontwikkelde als opkomende economieën. Dat gezegd hebbende verwachten wij dat het economische herstel zal voortduren in Brazilië en India. In de rest van Latijns-Amerika zijn er echter politieke onzekerheden die de vooruitzichten moeilijk maken vanwege de geplande verkiezingen in Colombia, Mexico en Paraguay. De Chinese economie zal haar pad van een gecontroleerde  afname van de groei voortzetten.

Wij verwachten dat de wereldeconomie in het derde kwartaal met 3,3% op jaarbasis zal groeien, een voortzetting van de reeds sterke groei van 3,2% in het tweede kwartaal. Dit cijfer in het derde kwartaal  was overigens de sterkste groei in de afgelopen vier jaar. Voor 2018 verwachten wij dat de wereldeconomie met 3,2% zal groeien.

Verenigde Staten

De economie presteerde uitstekend in het derde kwartaal, ondanks de door de orkanen veroorzaakte tegenslagen. De BNP-groei kwam uit op 3,0%, ruim boven de verwachtingen. Hoewel de cijfers de afgelopen maanden wisselend waren vanwege sterke weersinvloeden, lijkt de onderliggende kracht van de economie in het vierde kwartaal grotendeels intact. De belangrijkste detailhandels- en autoverkopen voor oktober wijzen erop dat de consumentenbestedingen aan het begin van het vierde kwartaal op peil blijven. Daarnaast laten de werkgelegenheidscijfers in oktober een opleving in de banencreatie en een verdere daling van de werkloosheidscijfers zien. Deze laatste cijfers bereiken daarmee een laagste punt van de afgelopen 17 jaar. Ten aanzien van de politieke beleidshervormingen kunnen we stellen dat de kans dat een belastinghervormingsplan begin volgend jaar wordt ingevoerd de afgelopen weken is toegenomen.

De verwachte belastinghervorming zal, indien deze wordt aangenomen, de buitenlandse investeringen aanwakkeren en het ondernemers- sentiment positief houden. Daarnaast zullen de krappe arbeidsmarkt en stijgende vastgoedprijzen de koopkracht van de consumenten ondersteunen. Voor de Verenigde Staten verwachten wij een groei van 2,4% in 2018 en een lichte afname in 2019 tot 2,0%.

Eurozone

De eerste cijfers omtrent de groei van het BNP laten zien dat de groei in het derde kwartaal van 2017 sterk blijft. Dit dankzij de aantrekkende economische activiteit in de belangrijkste landen van de eurozone. De eerste cijfers van het vierde kwartaal wijzen op een nieuwe periode van sterke groei. Het economische sentiment steeg in oktober tot het hoogste niveau sinds januari 2001 en het ondernemersvertrouwen geeft aan dat ondernemers onverminderd positief blijven. Het toenemende vertrouwen in het economisch herstel van de eurozone heeft de ECB op 26 oktober ertoe gebracht om eindelijk haar obligatie-inkoopprogramma te verlagen. Vanaf januari 2018 verlaagt de bank de maandelijkse aankopen van activa van EUR 60 miljard naar EUR 30 miljard. Hoewel de economische bedrijvigheid sterk blijft, zorgt de beperkte inflatie ervoor dat de ECB haar opkoopprogramma ten minste tot september 2018 heeft verlengd, zodat het monetaire beleid zeer accommoderend blijft. Naar verwachting zal de economie van de eurozone volgend jaar wederom een sterk groeitempo laten zien met een groei van het BNP van 2,0%. In 2019 zal het momentum licht afnemen en wordt verwacht dat het BNP met 1,7% zal groeien.

Japan en opkomende markten

Japan

De sterke wereldwijde groei bleef de economische activiteit in Japan in het derde kwartaal stimuleren, waardoor de economie voor het zevende opeenvolgende kwartaal groeide en daarmee de langste aaneengesloten periode van groei van de laatste 15 jaar markeerde. Desalniettemin blijft de groei van de Japanse economie in 2018 met een percentage van 1,2% beperkt.

Opkomende markten

Door de stabiele groei van consumptieve bestedingen laat de Chinese economie weinig tekenen van een vertraging zien. In het derde kwartaal groeide het BNP met 6,8% per jaar, slechts een tandje lager dan de groei van 6,9% in de eerste helft van het jaar. De laatste economische cijfers wijzen er echter wel op dat de economie in het vierde kwartaal wat vaart verliest. De index van de inkoopmanagers loopt terug, er wordt een verzwakking van de bedrijvigheid waargenomen en de woningmarkt begint tekenen van vermoeidheid te vertonen. Voor het gehele jaar wordt een groei van 6,5% verwacht en voor 2018 een nagenoeg gelijke groei van 6,4%.

In India komt de economie de problemen van het afgelopen jaar, veroorzaakt door de hervorming van het belastingstelsel, te boven. Indicatoren wijzen op een stijging van consumptieve bestedingen terwijl we tevens een toename van de industriële productie zien. Wij verwachten dat de economie in 2017 met 6,7% zal groeien en in 2018 verder zal toenemen tot 7,4%.

Valuta

In 2017 heeft een instabiel politiek klimaat in de Verenigde Staten en een sterker dan verwachte economische groei in Europa en Japan, de amerikaanse dollar onder druk gezet. Wij denken echter dat deze factoren in 2018 waarschijnlijk zullen afnemen waardoor de negatieve  druk die de dollar beïnvloedt gedeeltelijk wegvalt.

Het agressievere beleid van de Amerikaanse centrale bank en de verwachting van een belasting hervormingspakket in de eerste helft van 2018 zouden een hogere dollar moeten ondersteunen. Aan de andere kant is het echter onwaarschijnlijk dat de dollar aanzienlijk zal stijgen gezien de sterkere economie van de eurozone en de aankondiging van de ECB, dat zij  tegen eind 2018 haar inkoopprogramma zal beëindigen. Dit zou de euro moeten ondersteunen aangezien markten reeds rekening houden met deze wijziging van het monetaire beleid van de ECB.

Obligaties

Na een bijna 30 jaar durende opgaande markt voor vastrentende waarden (dalende rente-tarieven en stijgende obligatiekoersen) zijn de marktomstandigheden voor deze beleggings-categorie de komende 12 maanden een stuk moeilijker. De rente op staatsobligaties blijft op historisch lage niveaus en de renteopslag voor bedrijfsleningen bevindt zich op een langjarige dieptepunt. Voor staatsobligaties verwachten wij een lichte stijging ten gevolge van een versnelling van de economische groei, een gematigd stijgende inflatie en een zeer geleidelijke normalisering van het monetaire beleid (kwantitatieve verkrapping door de Fed in combinatie met afbouw door de ECB). Voor wat betreft bedrijfsobligaties zien we weinig ruimte voor verdere daling van de renteopslag in de komende 12 maanden. Deze renteopslag zal dan ook het enige extra rendement zijn voor deze beleggingscategorie. Als gevolg van de wereldwijde versnelling van de economi-sche  groei, de lage waarschijnlijkheid van een recessie en de dalende faillissementen zien wij een tussentijdse daling van de koersen van bedrijfsobligaties als een koopkans.

Aandelen

Aandelen zullen waarschijnlijk profiteren van een verdere stijging van de bedrijfs- winsten, al zijn koers-winst verhoudingen in de meest belangrijke markten reeds opgelopen. De winstverwachtingen zijn voor alle ontwikkelde aandelenregio's verhoogd aangezien een sterke wereldwijde groei en een accommoderend beleid van de centrale bank de aandelenmarkten wereldwijd moeten ondersteunen. Hoewel de belasting-hervorming (die naar verwachting in de eerste helft van 2018 zal worden goedgekeurd) positief zal zijn voor Amerikaanse aandelen zijn we voorzichtig met onze verwachtingen voor 2018. Veel van de grootste technologie-bedrijven zijn een belangrijke drijfveer geweest bij de stijging van de S&P 500 en het is onwaarschijnlijk dat deze het komende  jaar wederom zo sterk zullen presteren.

Europese en Japanse aandelenmarkten hebben meer opwaarts potentieel dan de Verenigde Staten, omdat lagere waarderingen en afnemende politieke risico's deze markten in 2018 zouden moeten ondersteunen. Daarnaast geven wij de voorkeur aan aandelen uit opkomende markten boven ontwikkelde aandelen, omdat we verwachten  dat de zeer sterke winstgroei (ca. 15%) zal voortduren in 2018 aangezien de wereld-wijde economische groei sterk blijft. Daarbij prefereren we Azië boven Latijns-Amerika omdat wij verwachten dat economische hervormingen, sterkere fundamentals en een sterke technologie sector zich moet vertalen in outperformance voor Aziatische aandelenmarkten. In de afgelopen periode hebben wij reeds, in twee stappen, winst genomen op onze positie in Latijns-Amerika.

Conclusie

Samenvattend kunnen wij stellen dat de economische fundamenten positief zijn en een verdere stijging van de aandelenmarkten ondersteunen. Het afgelopen jaar heeft vooral de technologie sector geprofiteerd van het positieve economische klimaat. Het zal belangrijk zijn dat in 2018 ook de overige sectoren hiervan gaan profiteren. Het is daarbij wel goed om te realiseren dat de meeste succesvolle bedrijven gedreven worden door hun technologische kennis.

Voor obligaties zal ook 2018 een moeilijk jaar zijn met beperkte rendementen. De focus zal liggen op het aspect van risicomanagement  binnen deze belegginsgcategorie en de rol van vastrentende waarden  binnen de beleggingsportefeuille als geheel.