Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Visie

Winstname

Als belegger kunnen wij ons verheugen in een aantrekkelijke economie. De wereldeconomie groeit met 3.9%, het consumentenvertrouwen is hoog en de rente in de Westerse regio’s is nog altijd aan de lage kant.

Het zou te mooi zijn als er in de wereld geen ontwikkelingen zouden zijn die het sentiment ook ongunstig beïnvloeden. Zo worden beleggers momenteel beziggehouden met Twitterberichten van President Trump waarin hij invoerrechten op allerlei geïmporteerde goederen aankondigt. Ook eist hij verbeterde toegang voor Amerikaanse producten. Trouwe handelspartners van de USA zoals West-Europa, Canada en Mexico worden niet door Trump ontzien. U begrijpt dat deze eenzijdige maatregelen niet zomaar door betrokkenen geaccepteerd worden. Immers, iedere regering wil haar eigen economie beschermen en laten zien dat er met haar niet te sollen valt. Tegenmaatregelen worden daarom aangekondigd. In hoeverre de VS daarop met verdere escalatie zal reageren, is nog niet duidelijk. Wanneer dit proces niet gestopt kan worden door  een goede en op redelijkheid gebaseerde communicatie tussen partijen, riskeert dit een heuse handelsoorlog.

Een handelsoorlog heeft op de langere termijn een remmend effect op de economische groei. Dit zal leiden tot een negatief beleggerssentiment. We zouden in een neerwaartse spiraal kunnen belanden. Zover is het nog niet! Achter de schermen wordt door betrokken regeringen naarstig overlegd om tot oplossingen te komen, zonder gezichtsverlies. Want dat laatste blijft voor een politicus essentieel.

Fundamenteel beschouwd liggen de Westerse economieën er redelijk goed bij. Verstorende factoren zoals de hiervoor genoemde handelstarieven, de ontwikkelingen rondom de Italiaanse regering en de naderende afbouw van het ECB-stimuleringsprogramma hebben een negatieve invloed op de aandelenbeurzen. Indien wij een sterkere economische groei hadden gekend dan zou de invloed van deze factoren op het beleggerssentiment significant kleiner zijn geweest. Maar momenteel kiezen veel beleggers bij tegenvallend nieuws keer op keer ervoor om voor de zekerheid winst te nemen, waardoor de beurzen terugvallen. Het is een bekend fenomeen: hoe minder rooskleurig de vooruitzichten, hoe minder naar de lange termijn wordt gekeken.
Hoewel een groot deel van de macro-economische indicatoren er positief bij ligt, zien wij toch enkele trends verslechteren. U kunt hierbij denken aan de economische groeiverwachtingen voor 2019. Ook diverse voorspellende indicatoren met betrekking tot het onder-nemersvertrouwen laten de laatste periode een neerwaartse trend zien. De recente renteverhoging door de FED en de aantrekkende USD hebben hun weerslag op de opkomende economieën, wat beleggers ertoe aanzet om tijdelijk elders te beleggen. Verder zijn sommige beleggers ervan overtuigd dat het potentiële rendement met aandelen in 2019 zal verminderen wanneer de rentes binnen de eurozone gaan oplopen. Kortom, de vooruitzichten zijn niet slecht maar ook niet onverdeeld rooskleurig.

Wealtheon's macro-economische oordeel werd in de loop van het tweede kwartaal van 2018 ‘neutraal’. Op basis hiervan en het feit dat beleggers anticiperen op de verwachte ontwikkelingen, stelden wij ons met de aandelenbeleggingen met het oog op de komende zomerperiode wat voorzichtiger op. In onze uiteenzetting over aandelen, kunt u lezen dat wij winst hebben genomen op diverse aandelenposities. Aansluitend kunt u lezen over onze obligatieaanpak. Tot slot geven wij u kort weer hoe wij momenteel het vreemde valutarisico afdekken binnen uw portefeuille.

Zoals altijd staan wij tot uw beschikking om u verdere toelichtingen te verstrekken. Van onze zijde kunt u ervan uit blijven gaan dat wij alert zullen blijven zoals u van ons gewend bent, en snel zullen reageren op veranderende omstandigheden. Wij wensen u een mooie zomer toe!

Wereldeconomie

In ons vorig kwartaalbericht schreven wij als verwachting dat de groei van de wereldeconomie dit jaar onverminderd doorzet. Deze groei is breed gedragen door de ontwikkelde en opkomende landen. De binnenlandse consumptie en de opleving van de wereldhandel dragen hier sterk aan bij. Met betrekking tot de wereldhandel kan men zich afvragen of de protectionistische maatregelen van President Trump een risico gaan vormen voor een verdere cyclische opleving van de wereldeconomie. Eind mei kondigde hij aan dat vanaf 1 juni 2018 er Amerikaanse invoerheffingen gelden van 25% en 10% op respectievelijk staal en aluminium afkomstig uit de EU, Canada en Mexico. Hoewel President Trump aangaf bereid te zijn tot onderhandelingen, gingen de EU hier niet op in. Ze reageerden met vergelijkbare maatregelen. Deze heffingen hebben een duidelijk negatief effect op de afzet van Europees staal op de Amerikaanse markt. Echter, deze effecten zijn vanuit macro-economisch oogpunt vooralsnog verwaarloosbaar. Zo beloopt de totale exportwaarde van Europees staal ca. € 6 miljard op jaarbasis, wat slechts 1% van de totale Europese uitvoer naar de VS is. Het aandeel van de Europese staalfabrikanten zal ongetwijfeld afnemen, maar zal macro-economisch nauwelijks invloed hebben op de groeicapaciteit van de EU.

Er is dus geen directe aanleiding om onze prognose (3,9%) van de wereldgroei voor dit jaar bij te stellen. In het geval dat de VS weer tegenmaatregelen aankondigt, dreigt het risico dat de wereldeconomie wordt geconfronteerd met een verdere escalatie van handelsbeperkingen. Uiteraard met alle negatieve invloeden van dien. Een handelsoorlog telt uiteindelijk alleen verliezers en zal de economie van de VS sterk schaden. Ook het herstel van de wereldeconomie komt dan in gevaar. President Trump rekent er mogelijk op dat de Amerikaanse economie minder zal lijden dan andere – meer exportgedreven – economieën. Hij ziet zich dan als uiteindelijke winnaar. Maar tegen welke prijs?

Zover is het nog niet. Voorlopig gaan wij ervan uit dat partijen zich het bovenstaande zullen realiseren en de handelsmaatregelen zullen beperken tot specifieke sectoren. Niemand is gebaat bij een afnemende groei en al helemaal niet bij een recessie.

Verenigde Staten

Wealtheon is nog steeds positief gestemd over de groeivooruitzichten van de Verenigde Staten. IMF (2,7%) en OESO (2,9%) hebben dit jaar hun groeiverwachting naar boven bijgesteld. Deze groei wordt nog steeds in belangrijke mate gedragen door de consument. Eind vorig jaar boekte President Trump eindelijk zijn eerste grote binnenlandse beleidssucces, namelijk een belastingverlaging voor huishoudens en bedrijven. Deze maatregel zal slechts een beperkte invloed hebben op het koopgedrag van de consument, omdat het grootste deel van de verlaging terecht komt bij het bedrijfsleven en de hogere inkomens. De hiervoor besproken heffingen zijn uiteraard niet positief. Zouden de handelsmaatregelen zich echter beperken tot specifieke sectoren, dan zal de Amerikaanse economie naar onze verwachting dit jaar nog altijd met ongeveer 2,6% groeien.

Eurozone

Steeg het Bruto Binnenlands Product van de Eurozone in 2017 nog met een robuuste 2,5% (jaar op jaar), in het eerste kwartaal van dit jaar groeide het slechts met 0,4% ten opzichte van het vierde kwartaal 2017. Op jaarbasis zou dit dan op 1.6% uitkomen. 2018 is dus duidelijk teleurstellend begonnen. Frankrijk en Duitsland, de grootste economieën binnen de EU, hebben beduidend slechter gepresteerd. Daarentegen is de Spaanse economie het jaar sterk  begonnen. Geconstateerd kan worden dat de groei van de economische activiteit breed gedragen wordt. De uitvoer blijft het ondanks een aanvankelijk sterke (maar inmiddels zwakkere) euro goed doen en binnenlands zien we een sterke consumptie. Dit komt door de groeiende werkgelegenheid in sommige lidstaten, een lage inflatie en een toenemende loongroei. In Nederland en Duitsland zien we al krapte op de arbeidsmarkt. Wij verwachten in deze landen dan ook een hogere loongroei. Dit kan goed zijn voor de consumptie. Op termijn zet dit de winstmarges van bedrijven onder druk. Tot slot draagt de overheid bij door minder te bezuinigen.

Japan

Toonde Japan vorig jaar nog een groei van 2%, in het eerste kwartaal van dit jaar is de derde economie van de wereld gekrompen met 0,2%. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 was zelfs sprake van een afname van 0,6%. Belangrijkste oorzaken waren tegenvallende  consumptieve bestedingen en exporten. Hiernaast investeerden bedrijven minder. Zowel de regering als vele economen gaan ervan uit dat het een tijdelijke dip is, maar naar onze mening zal in de komende kwartalen veel afhangen van de houding van de consument. Ondanks hogere lonen bestaat er meer animo voor sparen. Er kan nog niet van een recessie worden gesproken. Wel is het duidelijk dat de economie in de komende periode een trager groeitempo zal laten zien.

China en opkomende markten

De opkomende landen leveren een positieve bijdrage aan de groei van de wereldeconomie. Hierbij profiteren zij zowel van hun binnenlandse consumptie als van de buitenlandse vraag naar hun producten.
China, de tweede grootste economie ter wereld, zag in het eerste kwartaal zijn economie groeien met 6,8% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Dit resultaat lag ruimschoots boven de gemiddelde schatting van 6,5%. De binnenlandse vraag is de belang-rijkste groeipilaar geworden en zal dat naar verwachting blijven.

De Braziliaanse economie zat vorig jaar nog in een diepe recessie maar lijkt zich in de afgelopen kwartalen hieraan te ontworstelen. Wij zien momenteel een aanhoudend herstel. De verwachting is dat in 2018 de economie met iets meer dan 2% zal groeien. Economische hervormingen hebben daaraan bijgedragen, evenals het herstel in de wereldhandel. De verkiezingen die dit jaar zullen plaatsvinden tegen de achtergrond van zeer omvangrijke corruptie-schandalen, vormen een belangrijk risico. Hier staat tegenover dat de afnemende inflatie en dalende rente positief bijdragen aan een verder herstel.

De Indiase economie is de klap van de vergaande hervormingen te boven en heeft weer de weg omhoog gevonden. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide de economie met 7,2 % (jaar op jaar). Voor 2018 verwachten wij een groei van 7,9%. Een sterke binnenlandse consumptiegroei, een herstel van de bedrijfs-investeringen en stimulerend overheidsbeleid dragen hieraan bij.

Aandelen

De aandelenbeurzen zijn na de forse dip in februari in het 2e kwartaal aan een relatief sterke herstelbeweging begonnen onder meer gesteund door een gunstige ontwikkeling van de bedrijfswinsten in de VS en de eurozone. In mei sloeg de stemming echter om als  gevolg van de politieke ontwikkelingen in  Italië en de hierboven omschreven dreiging van een handelsoorlog. Ook de begin juni  gehouden G-7 top bracht weinig goed nieuws. Op basis van onze analyses houden wij momenteel een grotere weging in USA aan dan in de Eurozone. Het resterende deel beleggen wij in Azië en de Pacific.

Zoals wij eerder aangaven, was ons oordeel voor aandelen ‘Neutraal’. Dit is geen reden tot paniek maar wel om enige voorzichtig-heid te betrachten. Hierbij bevinden wij ons in de zomerperiode waarbij de handelsvolu-mes in aandelen kleiner zijn, wat kan leiden tot sterkere bewegingen van de koersen. Dit hebben wij al regelmatig meegemaakt in de afgelopen zomers. Omdat diverse van onze aandelenposities in korte of lange termijn sterk zijn opgelopen, hebben wij besloten om gedeeltelijk winst te nemen.

Verschillende posities zijn met een derde of de helft verkocht. Met het oog op de minder gunstige economische vooruitzichten en de dreigende handelsoorlog, hebben wij ook de China index tracker verkocht. Hiermee hebben  wij het aandelenbelang enigszins teruggebracht en de cashpositie vergroot.

Begin juli is ons oordeel voor aandelen verbeterd naar ‘gematigd positief’. Mochten de aandelenkoersen in de komende periode sterk terugvallen dan zullen wij beoordelen of dit een koopkans vormt. Om te kunnen kopen tegen lagere koersen heeft men cash nodig. Die hebben wij nu voorhanden.

Obligaties

De verwachtingen voor de meest recente vergadering van de ECB waren hooggespan-nen. Voorafgaand aan deze vergadering had ECB-hoofdeconoom Peter Praet al zijn visie op het toekomstige beleid gegeven. De markt werd verrast door zijn minder verruimingsgezinde toon. Dit gaf in eerste instantie steun aan de euro. Ook de rente in de Eurozone steeg. Uiteindelijk liet de ECB haar beleidsrente ongemoeid.

Zoals wij al schreven in het voorgaande kwartaalbericht zal de ECB na september van dit jaar haar aankoopprogramma verder afbouwen. In december stopt zij volledig met het opkopen van obligaties. De ECB gaf verder aan dat de beleidsrente niet te verhogen tot tenminste het einde van de zomer van 2019, d.w.z. niet voor september. Dit is later dan wat financiële markten hadden voorzien (juni 2019 was verwacht). Als gevolg van dit bericht daalde de euro. Ook de lange rente in de Eurozone daalde opnieuw.

Samen met de politieke spanningen in Europa wijst alles op een zeer geleidelijke en beperkte stijging van de lange rente in de Eurozone. Dit laat onverlet dat de risico-opslag van bepaalde landen ten opzicht van de referentierente (Duitsland) sterk kan fluctueren als gevolg van de politieke onzekerheid. Italië heeft dit al mogen ondervinden.

De FED deed wat van haar werd verwacht. Ze verhoogde de bandbreedte van de beleidsrente  met 25 basispunten naar 1,75-2,00%. De FED gaf tevens aan dat de rente waarschijnlijk dit jaar nog tweemaal met 25 basispunten verhoogd zal worden (dat zijn in totaal vier verhogingen in 2018) en dat volgend jaar de rente waarschijnlijk met in totaal 75 basis-punten zal stijgen. De beleidsrente komt dan uit op circa 3%. De 10-jarige rente in de VS bevindt zich momenteel al rond dit niveau. Dit was allemaal min of meer conform verwachting. Ook de korte rente in de VS is hierop al vooruitgelopen. Dit alles maakt dat we vasthouden aan ons prudente obligatiebeleid. Hoewel de rente in de Eurozone waarschijnlijk langzamer zal  stijgen dan eerder verwacht, zal ze uiteindelijk de weg omhoog vinden. Tegelijkertijd zien we de risico-opslagen op bedrijfsobligaties stijgen, weliswaar vanaf historisch lage niveaus. Dit heeft een negatieve invloed op de koersen van deze obligatiecategorie.

Na de uitkomst van de Italiaanse verkiezingen hebben we afscheid genomen van onze positie in Italiaans staatspapier. De sterke koersval als gevolg van de oplopende risicopremies zijn we hierdoor voor geweest.

Valuta

De EUR is dit jaar verzwakt ten opzichte van de USD. Dit is per saldo positief voor Europese beleggers die beleggen in Amerikaanse effecten. Om deze wisselkoerswinst vast te houden, hebben wij momenteel 50% van onze USD-belangen afgedekt. Wij gebruiken hiervoor ‘turbo’s’. Indien u hierover meer wenst te lezen, kijkt u dan vooral op onze website.

Conclusie

Hoewel de economische vooruitzichten voor aandelenmarkten nog steeds gunstig zijn, verliezen wij de risico’s niet uit het oog. De beurzen, die per saldo al sinds maart 2009 een stijgende trend tonen, hebben al een belangrijk voorschot genomen op het huidige gunstige economisch klimaat. De in dit kwartaalbericht besproken risico’s kunnen leiden tot toenemende onzekerheid en marktvolatiliteit. Ons obligatiebeleid houdt rekening met een licht oplopende rente. Ons aandelenbeleid is daarom iets voorzichtiger, waarbij wij blijven zoeken naar koopkansen.