Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Onze visie

Positief op aandelen

De vooruitzichten voor de komende zes maanden zijn gunstig. Voor de meeste toonaangevende economieën worden de groeiverwachtingen naar boven bijgesteld door instituten zoals de OECD en het IMF. Door de inmiddels wederom dalende inflatie, blijven de rentevoeten van de ontwikkelde landen op een laag niveau waardoor de aantrekkelijkheid van aandelen ten opzichte van obligaties persisteert. Desalniettemin vielen de Europese beurzen in het derde kwartaal gemiddeld met bijna 5% terug.

Economieën

Er wordt voor 2018 nog altijd een versnelling van de economische groei verwacht. Het IMF stelt dat de wereldeconomie aantrekt van 3,6% (2017) naar 3,7% (2018) terwijl de OECD uitgaat van 3,4% respectievelijk 3,5%. Dit aanhoudende groeiherstel is zichtbaar in zowel de ontwikkelde als de opkomende markten. Koploper is India dat een groei van 7,4% (2018) ten opzichte van 7,1% (2017) tegemoet gaat. Hiernaast zullen ook de economieën van de Filippijnen, Vietnam en Indonesië een hogere groei kennen. China behoudt nog altijd een plaats in de top-5 van economieën met een bovengemiddelde groei maar zal in 2018 een lagere groei (6,4%) dan het voorgaande jaar kennen.

De economie van de eurozone ligt er gezond bij. ECB-President Mario Draghi bevestigde dit recent door nadrukkelijk te stellen dat de eurozone zich in een periode van duurzaam economisch herstel bevindt. De reeds teruglopende werkloosheid zal van meer dan 9% richting 8,5% dalen. De overheidstekorten (afgezet tegen het Bruto Nationaal Product) nemen van 1,3% naar 0,9% af. Hierdoor zouden overheden moeten beseffen dat de tijd van bezuinigen definitief voorbij is. Investeren in bijvoorbeeld infrastructuurprojecten zou een verdere impuls aan de groei geven.

Ook ’s werelds grootste economie groeit naar behoren. De Verenigde Staten kennen een zeer lage werkloosheid, gecombineerd met een hoog niveau aan consumentenvertrouwen. Voeg hierbij dat de uurlonen - na jaren van stagnering – in 2017 eindelijk beginnen te stijgen dan zal dit de consumentenbestedingen ten goede komen. Hierbij trekt de industriële productie stevig aan en blijven de orders van duurzame goederen groeien. Kortom, fundamenteel ligt deze economie er positief bij.

Sentiment

De euforie op de aandelenmarkten is enigszins bekoeld. Enerzijds komt dit doordat in de Verenigde Staten nog geen plannen betreffende belastingverlagingen en investeringen in infrastructuur en defensie werden goedgekeurd, elementen die de economische groei ten goede zullen komen. Anderzijds blijft het onduidelijk wanneer de ECB een aanvang zal maken met het afbouwen van het opkoopprogamma. Naar verwachting zal Draghi in oktober meer duidelijkheid verschaff en. Elementair zal de ontwikkeling van de infl atie in de eurozone zijn, die momenteel op 1,5% ligt terwijl de ECB streeft naar 2%. Door de sterke euro wordt er minder infl atie geïmporteerd. Hier staat tegenover dat de sterkere economie in de eurozone kan bijdragen aan een hogere infl atie. Waarschijnlijk zal de ECB bij haar beslissing zich laten leiden door de feiten en een voortschrijdend inzicht.

Vooruitzicht

Men kan met vertrouwen naar de toekomst kijken. De grootste economieën ontwikkelen zich positief, de Westerse rentes zijn nog altijd historisch laag en het vertrouwen onder consument en producent ligt op een hoog niveau.

Wereldeconomie

In het derde kwartaal van 2017 wordt wereldwijd een voortgang van het positieve economische momentum gezien. Een toenemende wereldhandel en verbeterde arbeidsmarkten, in combinatie met fiscale stimulansen en het aanhoudende ruime monetaire beleid in de economisch belangrijkste landen zorgen ervoor dat de wereldeconomie haar groeipad blijft behouden. Dit jaar zal de wereldeconomie profi teren van een toenemende groei in de meeste ontwikkelde economieën, waaronder de eurozone en de Verenigde Staten. Hierbij zal het economische herstel in belangrijke opkomende markten zoals Brazilië en Rusland de wereldwijde groei versterken. We verwachten dat de wereldeconomie in 2017 met 3,5% zal groeien, voor 2018 verwachten wij een lichte stijging van de groei tot 3,6% Kijkend naar opkomende economieën dan zien we dat Azië (ex-Japan)  profi teert van toenemende groei in China maar ook van het versterken van de binnenlandse vraag in een aantal andere landen. De sterke groei in de eurozone en het voortdurende herstel in Rusland dragen positief bij aan de economische vooruitzichten in Oost-Europa. Terwijl binnen Latijns-Amerika de Braziliaanse economie dit jaar uit de recessie komt, zijn de politieke risico's van invloed op de mate van herstel.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten is de economie in het tweede kwartaal weer aangetrokken, na de teleurstellende groeicijfers van het eerste kwartaal. De economie schoot in het tweede kwartaal in een hogere versnelling en groeide vanwege stijgende huishoudelijke consumptieve uitgaven met het dubbele ten opzichte van het eerste kwartaal. Het economisch momentum in het derde kwartaal lijkt verder toegenomen. De arbeidsmarkt heeft in juli nog sterke cijfers laten zien waarbij de werkloosheid wederom daalde. De toegenomen werkgelegenheid en de sterke groei van het besteedbare inkomen, deels ten gevolge van de dalende infl atie, zorgde voor de sterkste groei van de detailhandelsverkopen dit jaar. De groeivooruitzichten worden echter getemperd aangezien de hoop op een omvangrijk fiscaal stimuleringsplan afneemt. Desalniettemin zal de Amerikaanse economie met een gematigd tempo blijven groeien, ondersteund door een krappe arbeidsmarkt en een toename van bedrijfsinvesteringen. Wij verwachten dit jaar een groei van 2,1%; voor volgend jaar wordt eenzelfde groeicijfer verwacht.

Eurozone

Het groeimomentum in de eurozone van het begin van het jaar blijft intact nadat uit een voorlopige raming blijkt dat de groei van het bnp met 0,5% van kwartaal-op-kwartaal stabiel bleef. Alhoewel de details van deze cijfers nog niet beschikbaar zijn, zal de binnenlandse economie waarschijnlijk de sterke prestaties van 2016 blijven voortzetten dankzij een gezonde binnenlandse vraag en ruimere fi nancieringsmogelijkheden.

Hiernaast is een sterkere buitenlandse groei positief voor de uitvoer. De leidende indicatoren voor het tweede kwartaal blijven positief, zowel de inkoopmanagers als het economische sentiment bleven in april en mei op een hoogtepunt. Ook zijn de politieke risico’s voor de eurozone afgenomen aangezien de populistische partijen in Frankrijk en Nederland er niet in geslaagd zijn de verkiezingen te winnen. Positieve economische data en deze verminderde onzekerheid hebben er wel toe geleid dat de euro eind mei op een zesmaands hoogtepunt stond ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Op basis van de verbeterde vooruitzichten voor de eurozone verwachten wij in 2017 een groei van 1,9% ten gevolge van een toename van consumenten-bestedingen en een snellere exportgroei. Voor 2018 wordt de groei nagenoeg stabiel geschat op 1,6%.

Japan

De Japanse binnenlandse economie liet in het tweede kwartaal groeicijfers zien die we voor het laatst twee jaar geleden gezien hebben. Een stevige groei van de huishoudelijke consumptie verhoogt de hoop dat Japan op een duurzamer groeipad komt. De particuliere consumptie komt langzaam op gang door de matige loongroei en de lage werkloosheid. Het is echter te vroeg om te zeggen of de langverwachte verbetering van de huishoudelijke uitgaven duurzaam zal zijn, aangezien de inkomensgroei beperkt blijft. Op zijn beurt profi teren de investeringen van het ruime fi nanciële klimaat, een gezonde binnenlandse vraag en bouwprojecten in verband met de Olympische Spelen van 2020 die in Tokio gehouden worden. De afname van de export zou echter een signaal kunnen zijn dat de wereldwijde economische cyclus nabij zijn hoogtepunt is, wat de Japanse exportgedreven economie ernstig kan beïnvloeden. De verwachting is dat de economie dit jaar groeit met 1,3%. Voor 2018 wordt een groei van 0,6% voorzien.

China en opkomende markten

Van de belangrijkste opkomende landen bleef de economie van China in het tweede kwartaal het sterkst. De economie groeide in het tweede kwartaal opnieuw met 6,9% dankzij de gezonde wereldwijde groei, het stijgende beschikbare inkomen en blijvende overheidssteun. China wankelt niet en blijft de voornaamste drijver van groei in de regio, wat een positieve invloed heeft op Hong Kong en Zuid-Korea. Zeker Zuid-Korea kan deze economische steun goed gebruiken gezien de spanningen in de regio.

Valuta

De valutamarkten worden in 2017 gekenmerkt door een stijgende euro ten opzichte van nagenoeg iedere andere valuta, maar met name tegen de US dollar. Deze beweging valt onder meer toe te schrijven aan de gunstige verkiezingsuitslagen in belangrijke Europese landen en de politieke onrust in de Verenigde Staten. Hiernaast laat de economie van de eurozone in 2017 zien dat deze daadwerkelijk aan kracht gewonnen heeft. In eerste instantie hebben wij hierop gereageerd door het afbouwen van US dollar belangen zoals reeds vermeld in ons vorige kwartaalbericht. Nu de euro in het afgelopen kwartaal buiten de bandbreedte van 1,05 - 1,15 gestegen is, hebben wij 50% van het US dollar belang afgedekt.

Obligaties

De verwachting was dat het economisch-politieke symposium in Jackson Hole dit jaar een aantal aanwijzingen zou geven over de toekomst van het monetaire beleid in het eurogebied en de VS. In dit opzicht bleek de bijeenkomst teleurstellend. De president van de ECB, Mario Draghi, onthulde geen details over de aanpak van de ECB om het bestaande opkoopprogramma af te bouwen. In lijn met haar Europese collega gaf de voorzitter van de Federal Reserve, Janet Yellen, geen richting over het toekomstige monetaire beleid van de Fed in een context van lage werkloosheid, stijgende vastgoedprijzen en een hardnekkig lage inflatie.

Gezien de gunstige economische groeicijfers zien wij echter weinig verdere neerwaartse druk op de rente, zowel in de VS als Europa. Wij handhaven daarmee ook ons beleid van obligaties met een korte looptijd gecombineerd met obligaties met een variabele rente. Wij hebben in de afgelopen periode winst genomen op de Spaanse staatsobligatie aangezien het effectieve rendement hiervan negatief was geworden. Deze obligatie is vervangen door een obligatie uitgegeven door de Portugese overheid. Een afnemend begrotingstekort en een aantrekkende economische groei, geeft voldoende vertrouwen in de kredietwaardigheid van dit land.

Aandelen

Van de ontwikkelde economieën verwachten wij dat de Europese aandelenmarkten de komende periode beter zullen presteren dan de Amerikaanse. De Amerikaanse Fed zal naar alle waarschijnlijkheid eerder beginnen met het verhogen van de rente dan dat de ECB haar ruime monetaire politiek zal gaan afbouwen. De best presterende markten dit jaar zijn echter de Aziatische en opkomende markten zoals Hong Kong, China, India en Brazilië. Zeker deze laatste is opmerkelijk gezien de politieke spanningen omtrent president Temer. In deze aandelenmarkten hebben wij dan ook de afgelopen periode onze positie uitgebreid naar overwogen.

De best presterende aandelen zijn dit jaar te vinden in de sector informatietechnologie, of zijn hieraan gerelateerd. Het aandeel Tencent was hierbij een absolute uitschieter  en na verdubbeling van de koers sinds aankoop hebben wij hierop gedeeltelijk winst genomen. Priceline, bekend van Booking.com, heeft dit jaar eveneens een mooi rendement laten zien maar heeft na de laatste kwartaalcijfers een kleine stap terug moeten doen. Wij hebben daarop de positie gehalveerd om een deel van de winst veilig te stellen.

Conclusie

De Europese aandelenmarkten zullen naar verwachting profiteren van het gunstige economische klimaat en het ruime monetaire beleid. Voor de markten in de Verenigde Staten zou het gunstig zijn indien de spanningen met Noord-Korea afnemen en de Fed terughoudend blijft met het verhogen van de rente. De schade die de orkanen Irma en José in september veroorzaakt hebben, zal  leiden tot herstelwerkzaamheden van de infrastructuur. Verder is het economische klimaat in de meeste opkomende landen gunstig en zien wij hier nog steeds aanmerkelijk hogere groeicijfers dan de ontwikkelde economieën. Belangrijkste bedreiging blijft echter het verder aantrekken van de euro en deze trend volgen wij dan ook nauwgezet.