Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Visie

Faang-tastic!

Na een relatief aantrekkelijk eerste halfjaar van 2018, is onze eerdere voorspelling van een meer volatiele zomer uitgekomen. Vooruitlopend hierop hadden wij de aandelenpositie deels afgebouwd en een hogere cashpositie opgebouwd. Binnen het aandelensegment gaven wij de voorkeur aan Amerikaanse aandelen boven Europese. Dit heeft positief doorgewerkt op het resultaat van de portefeuilles.

Technologie

Van alle aandelensectoren heeft Technologie de beste prestatie laten zien. De FAANG-aandelen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Alphabet’s Google) krijgen altijd veel aandacht in de pers. De gezamenlijke marktkapitalisatie ligt boven de USD 3.000 miljard en hierdoor maken deze vijf aandelen een zeer groot onderdeel uit van de Amerikaanse S&P500. Ook de wereldaandelenindices worden flink beïnvloed door het koersverloop van deze aandelen. Gemeten tot 21 september 2018 steeg de S&P500 met 9,6%. Hiervan was 3% te danken aan de FAANG-aandelen.

Ook aandelen in andere sectoren die een sterk technologische focus hebben, lieten dit jaar een flinke stijging zien. Denk aan PayPal en Mastercard uit de Financiële sector en Booking Holding (consumentensector) met websites als booking.com en rentalcar.com.

De verwachtingen onder beleggers voor de hiervoor genoemde aandelen blijven hoog. Het is de vraag of deze waargemaakt kunnen worden. De meeste van deze bedrijven hebben ijzersterke strategieën, passen zich snel aan gewijzigd consumentengedrag aan en zijn zodanig gediversifieerd dat het feitelijk investeringsholdings zijn. Maar de ervaring leert ook dat beleggers deze aandelen massaal verkopen als het vertrouwen wegebt. Een goede spreiding en van tijd tot tijd winstnemen blijven onderdeel van ons beleid.

Opkomende markten

De opgelopen Amerikaanse rente, de sterkere dollar en het aanhoudende handelsconflict tussen USA en China hebben de aandelen van opkomende markten onder druk gezet. Ook daalden de meeste aandelen van de zogenaamde ‘frontier markets’, zijnde economieën die nog in mindere mate opkomend zijn dan die van de opkomende markten. De belangrijkste reden is de schuldpositie van deze landen, die veelal in Amerikaanse dollar aangehouden wordt. Een hogere Amerikaanse rente betekent hogere financieringskosten. Een sterke dollar maakt het hierbij duurder om leningen af te lossen. Het is een bekende reactie van beleggers dat zij dan tijdelijk hun heil elders zoeken.

Volgens ons betekent dit niet dat de opkomende markten geen kansen meer bieden. Volgens de laatste IMF-groeiverwachtingen laten diverse landen een aantrekkelijke groei voor 2019 zien. Wel dient goed gekeken te worden naar de ontwikkeling van de korte en lange rentes en de valuta. De val van de Turkse lira en de Argentijnse peso zorgen voor de nodige nervositeit in hun respectievelijke regio’s.

Vooruitzichten

Macro-economisch bezien, blijven wij ‘gematigd positief’ op aandelen. Het obligatieklimaat zal echter ook de komende kwartalen uitdagend blijven. U leest hierover meer in dit kwartaalbericht. Ondertussen houden wij de markten voor u in de gaten.

Wereldeconomie

Uit cijfers over het tweede kwartaal en de door ons gevolgde indicatoren voor het derde kwartaal blijkt dat de mondiale groei in 2018 aanhoudt. Echter, de onzekerheden in de vorm van handelsspanningen, een hogere olieprijs en allerlei geopolitieke ontwikkelingen trekken een wissel op de toekomstige groei. De risico’s van een correctie zijn hierdoor sterk toegenomen. Door de stijgende inflatie en rentetarieven zou het economisch plaatje er wel eens anders kunnen gaan uitzien in 2019.

Verenigde Staten

De Amerikaanse economie toonde in het tweede kwartaal robuuste cijfers. De economie groeide namelijk met 2,9%. En onze verwachting is dat dit beeld niet anders zal zijn in het derde kwartaal. Dit kan men onder meer afleiden uit de cijfers van de detailhandelsverkopen in de maand juli, welke een stijging lieten zien. Voor geheel 2018 verwacht Wealtheon een groei van het bruto binnenlands product van 2,9%. De groei wordt dus nog steeds voor een belangrijk deel gedragen door de consument. Daarnaast wordt met de doorgevoerde belastingverlaging dit jaar een positieve impuls gegeven aan het bedrijfsleven. Deze maatregel van Trump heeft echter een tijdelijk effect.

Bovenstaande ontwikkeling zorgt er wel voor dat de grootste economie van de wereld een van de best presterende is in de wereld. Met de groei loopt echter ook de inflatie op. De FED zal zich waarschijnlijk genoodzaakt voelen om de rente in de loop van dit jaar verder te verhogen. In welke mate en hoeveel keer blijft onzeker. De FED kijkt hierbij niet alleen naar de inflatoire ontwikkeling, maar ook naar de lonen. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt blijven de lonen zich vooralsnog gematigd ontwikkelen.

De oplopende handelsspanningen hebben in de afgelopen periode voor veel onzekerheid gezorgd. Blijkbaar heeft Trump met opzet het vuurtje behoorlijk opgestookt. Dat blijkt wel uit het feit dat de Verenigde Staten inmiddels al een groot aantal partijen aan tafel heeft weten te krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe handelsafspraken zijn gemaakt met Mexico en de EU. De handelsoorlog met China is echter geëscaleerd, maar heeft er wel toe geleid dat beide landen een gezamenlijke top hebben afgesproken om uit de impasse te komen. Het is een doorn in het oog van Trump dat China veel te weinig importeert vanuit de VS. Hierbij vergaart China veel kennis in de westerse economieën om die vervolgens om te zetten in een forse export naar de VS en andere landen.

Eurozone

U herinnert zich wellicht nog het tegenvallend groeicijfer in het eerste kwartaal van dit jaar, waaraan vele economen refereerden. De economie groeide in dat kwartaal met 0,4% tegen 0,7% in het vierde kwartaal 2017. Belangrijkste oorzaken waren de slechte weersomstandigheden en de tegenvallende exportgroei. Gemeten van jaar tot jaar viel het naar onze mening wel mee. Ten opzichte van het eerste kwartaal groeide de economie nog altijd met 2,5%. In het tweede kwartaal werd dit cijfer met 2,2% groei niet geëvenaard. Voor geheel 2018 verwachten wij een groei van 2,2%. Echter, de verschillen binnen de eurozone blijven groot.

Japan

De Japanse economie groeide in het tweede kwartaal met 1% van jaar tot jaar, eenzelfde percentage als in het eerste kwartaal. De particuliere consumptie leverde de belangrijkste bijdrage. De export droeg slechts beperkt bij. De inflatie bleef laag in de afgelopen periode en ligt al een groot aantal jaren onder de doelstelling van 2% van de Japanse Centrale Bank. De belangrijkste reden hiervoor is debeperkte groei want ondanks de krappe arbeidsmarkt zijn de lonen nauwelijks gestegen. De werkloosheid bedraagt momenteel slechts 2,2% van de beroepsbevolking. Voor geheel 2018 verwachten wij dat de huidige lage groei van 1% ook het eindcijfer zal zijn. Het ligt dan ook niet in de lijn van de verwachting dat de Japanse Centrale Bank op de kortere termijn een restrictief beleid gaat voeren. De structureel lage inflatie biedt hiervoor immers geen aanleiding.

China en opkomende markten

Zowel China als India toonden robuuste groeicijfers. De grote vraag blijft natuurlijk hoe de Chinese economie gaat reageren indien de handelsoorlog met de VS verder escaleert. Dat zou kunnen leiden tot een afzwakking van de binnenlandse groei. Zover is het echter nog niet. Als er een top komt dan zou het mooi zijn als beide landen tot een akkoord komen. Tot die tijd voeren beide landen vooralsnog de druk op, waardoor het beleggerssentiment verslechtert. Onze positie in China hebben wij daarom verkocht.

De 8,2% groei in het tweede kwartaal in India was de hoogste groei van alle vooraanstaande opkomende markten. Tegelijkertijd constateren wij echter een sterk oplopen van de rente, waardoor wij recent hebben besloten om ons macro-economisch oordeel te wijzigen in 'gematigd negatief' en tijdelijk afscheid te nemen van onze aandelenpositie in India.

Na een diepe recessie in 2015 en 2016 krabbelt de Braziliaanse economie weer langzaam op. Onze verwachting is dat ook in de komende periode de groei gematigd zal zijn. De 10-jaars rente heeft na een kortstondige daling in juni en juli de stijgende lijn voortgezet en bevindt zich inmiddels op een niveau van ruim 12,5%. Hiernaast zijn er eind dit jaar presidentiële verkiezingen waarvan de uitkomsten bepalend zullen zijn voor het economische beleid in de komende jaren.

Aandelen

De relatief lage renteniveaus gecombineerd met lage belastingen en lonen hebben gezorgd voor gunstige winstmarges in het bedrijfsleven. Aandelen bleven hierdoor een aantrekkelijke beleggingscategorie.

Gemeten aan de wereldindex in lokale valuta zijn de beurzen dit jaar per saldo verder gestegen. Echter de stijging was een stuk minder dan in 2017. De weg naar boven was bovendien hobbelig te noemen als gevolg van onder meer de protectionistische handelspolitiek van Trump.

Wij constateren grote verschillen tussen de diverse beurzen. De Amerikaanse beurzen hebben veel beter gepresteerd dan de beurzen in Europa, de Pacific en de opkomende markten. Al drie jaar in successie blijven de Europese beurzen relatief achter bij die van de VS. Dat is ook de reden dat Wealtheon al lange tijd een overweging heeft in Amerikaanse aandelen. Binnen de opkomende markten heeft India een mooie trend laten zien.

Een belangrijke factor voor het succes van de Amerikaanse beurzen is het feit dat de leidende technologiebedrijven allemaal in de VS zijn genoteerd. En juist die sector heeft geweldig gepresteerd. Andere sectoren, die Wealtheon nog steeds interessant vindt, zijn: luxegoederen, farma en consumentengoederen. In de afgelopen periode hebben wij binnen de sector Informatietechnologie winst genomen op Electronic Arts en de gelden herbelegd in Amazon, Microsoft en Apple, om meer spreiding te creëren terwijl onze overweging in deze sector gehandhaafd blijft.

Obligaties

De vooruitzichten voor de Europese  economie zijn nog altijd gunstig, al zijn er ook wel risico’s. Ook de ECB ziet meer inflatoire druk. Deze is echter nog niet zichtbaar in de kerninflatie en ook de vooruitlopende indicatoren voor de Europese economie doen niet vermoeden dat de inflatoire druk veel zal toenemen.

We gaan er nog steeds van uit dat de ECB pas na september 2019 een eerste renteverhoging zal doorvoeren. Wellicht pas tegen het eind van 2019. Dit betekent dat de korte rente in euroland geheel 2019 nog in negatief territorium zal blijven.

De referentierente voor langlopende obligaties in het eurogebied (Duitsland) daalde in augustus doordat beleggers zich zorgen maken over de consequenties van de onrust in Turkije voor de Europese banken. Ook de begrotingsperikelen in Italië, die tot een forse verslechtering van de Italiaanse overheidsfinanciën kunnen leiden, zorgden voor een vlucht naar kwaliteit waarvan met name Duits staatspapier profiteerde.

Bovenstaande onzekerheden samen met het dreigende handelsconflict tussen China en de VS zullen ervoor zorgen dat de rente voorlopig nog laag zal blijven. Echter, kijken we op wat langere termijn, dan verwachten we dat de lange rente in Europa toch aan een geleidelijke stijging zal beginnen. Een weer aantrekkende economische groei in Europa, verdere renteverhogingen in de VS, een minder ruim monetair beleid door de ECB en de eerste renteverhogingen door diezelfde ECB zullen de lange rente in het eurogebied stuwen.

Ons basisscenario voor de eurorente kan worden doorkruist door de Italiaanse begrotingsvoorstellen. Indien de Italiaanse regering besluit om de tekorten en daarmee de schulden van Italië sterk te laten oplopen, dan zal het negatieve sentiment rond een eventuele “Italexit” de overhand nemen. De lange eurorente zal dan verder dalen.

Beleggers zullen uitwijken naar veilig staatspapier van onder meer Duitsland en Nederland. Vooralsnog nemen wij dit niet mee in onze overwegingen. Echter dit pleit er wel voor om de kwaliteit van de obligatiepor­tefeuille nauwlettend in het oog te houden.

Valuta

In augustus liet de US dollar een nogal grillig verloop zien. Deze was mede ingegeven door de onrust in de opkomende markten waar de koersen van veel munten onder druk stonden. In Turkije, Argentinië en Zuid-Afrika verloren de valuta’s fors ten opzichte van de USD.

Beleggers zochten hun heil bij de Amerikaanse munt. Voor de komende periode houden we rekening met een stabilisering van de koersen. De FED gaat door met zijn renteverhogingen terwijl de ECB nog pas op de plaats maakt. Het renteverschil loopt dus nog verder op.

Maar volgend jaar kan de euro opnieuw aan kracht winnen. Beleggers zullen verdisconteren dat de renteverschillen tussen de twee blokken zullen gaan afnemen. De FED gaat zal naar verwachting na het tweede kwartaal van 2019 stoppen met het verder verhogen van de rente terwijl de ECB juist een begin maakt met de eerste renteverhogingen. Dit is ons basisscenario. Ook hier geldt dat de Italiaanse begrotingsuitkomsten voor andere uitkomsten kunnen zorgen.

Conclusie

De lage rente zorgt ervoor dat aandelenbeleggingen vooralsnog aantrekkelijk blijven voor beleggers. De belegger neemt immers meer risico op zoek naar rendement, rendement dat hij niet kan vinden bij belegging in obligaties. Aan de andere kant zijn er voldoende tekenen, dat het risico van een correctie van de markt in de komende kwartalen toeneemt. De vlakkere rentecurve voor staatsobligaties betekent dat beleggers minder vertrouwen hebben in de korte termijnvooruitzichten van de economie.

Voor volgend jaar verwachten wij een lagere economische groei, vooral in de eurozone. De VS en China zijn in een handelsconflict verwikkeld, waarvan de uitkomst op dit moment onzeker is. In de afgelopen maanden was sprake van een vrije val van de Argentijnse peso en de Turkse lira. Hoewel deze economieën slechts een geringe bijdrage leveren aan de wereldeconomie zorgen deze gebeurtenissen toch voor onrust. Belangrijk blijft ook de opstelling van de FED in de komende kwartalen.

Ons macro-economisch oordeel is momenteel ‘gematigd positief’. Mede gelet op de nog altijd lage renteniveaus verwacht Wealtheon geen correctie op korte termijn. Uit dien hoofde is er naar onze mening nog geen reden om aandelenposities verder af te bouwen dan de huidige niveaus die voor de zomer werden gecreëerd door gedeeltelijke winstneming.