Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Onze Visie

Vertraging zonder recessie 

                                                

 

 

 

 

 

U kent ongetwijfeld het gezegde What goes up, must come down. In het laatste kwartaal van 2018 zagen wij dit fenomeen vertaald in de dalende beurs. Omdat de wereldbevolking nog altijd groeit en de meeste landeneen consumptie-gedreven economie hebben, maken wij als belegger graag gebruik van een tijdelijke beursdaling, in de verwachting dat beurzen weer zullen herstellen mits de economische vooruitzichten dit ondersteunen. In dit kwartaalbericht lichten wij toe hoe wij voor u omgaan met de huidige risico’s en kansen.

Rente

Het zal u niet ontgaan zijn dat de rentes in de eurozone, de Verenigde Staten en Japan nog altijd erg laag zijn. Wellicht heeft u een lening op uw portefeuille genomen en geprofiteerd van de aantrekkelijke kredietvoorwaarden. De lage rentes zijn nog altijd het gevolg van de monetaire stimulans die de betreffende centrale banken in het leven riepen om het economisch herstel te ondersteunen. In de VS heeft de FED dit beleid beëindigd en een aantal renteverhogingen doorgevoerd. In de eurozone heeft de ECB het stimulerend beleid afgebouwd maar de rente niet verhoogd. De FED is in onze ogen momenteel beter gepositioneerd omdat zij de rente weer zal kunnen verlagen wanneer de Amerikaanse economie te veel terug dreigt te vallen. De ECB bevindt zich helaas niet in een dergelijke positie. Door de lage rentes leveren obligaties nog altijd een laag rendement op – reden voor ons om aandelen boven obligaties te verkiezen.

Inflatie

Een belangrijke reden waarom de rentes zo laag blijven, is de afwezigheid van een hogere inflatie dan die we vandaag kennen. Momenteel ligt de inflatie in de eurozone rond 1,5% en in de VS rond 1,6%. Ondanks de dalende werkloosheid in beide regio’s en de ingezette stijging van de lonen, is het effect hiervan op het totale inflatiecijfer zeer beperkt. Ook de impact van de grondstofprijzen, waaronder olie, op de inflatie blijft door de stabiele prijsontwikkeling uiterst gering. U kunt op de volgende pagina’s meer lezen over onzevisie op rente en inflatie.

Economie

De OESO heeft recent de groeiverwachtingen voor diverse regio’s verlaagd. Spanningen op handelsgebied en politieke onrust waaronder een dreigende Brexit waren de belangrijkste redenen.

De eurozone ligt er uiterst matig bij. Wellicht dat de aangekondigde Duitse overheidsinvesteringen wat steun zullen bieden en een bredere recessie zullen helpen voorkomen. De VS blijft voor ons toch nog altijd een aantrekkelijke economie, ook al neemt ook hier de groei af. President Trump kondigde recent aan dat hij over een periode van 10 jaar USD 2.700 miljard wil bezuinigen. Hierbij wil hij USD 750 miljard investeren in defensie en USD 9 miljard aan het bouwen van ‘een muur’. De bezuiniging is enerzijds een goede zaak om het stevige overheidstekort op termijn terug te dringen. Anderzijds betekent dit dat deze bezuiniging ergens vandaan moet komen: minder ambtenaren, overheidsinvesteringen, meer belastingen,... Desalniettemin blijven wij de VS vooralsnog boven de eurozone verkiezen. Hiernaast richten wij ons op Azië waarbij China en Hongkong deel uitmaken van onze beleggingen. Ook de opkomende markten in Azië achten wij kansrijk.

Onze focus

Aandelen blijven interessanter dan obligaties. Weliswaar is het koersverloop volatieler maar zolang er voldoende groeiregio’s zijn, bieden aandelen de beste kansen. Dit is de reden dat wij de liquiditeiten die wij sinds de zomer van 2018 opbouwden in de portefeuilles, in het eerste kwartaal van 2019 weer grotendeels belegd hebben. Wij houden hierbij vast aan een focus op bedrijven die een sterk product hebben, behoren tot de wereldtop en in staat zijn om door middel van een krachtige research & development aan de top te blijven. Binnen de sectoren verkiezen wij de consumentensectoren, de farmaceutische industrie, technologie en industrie. Zoals u gewend bent, zorgen wij voor een goede spreiding, wat bijdraagt aan een lager risico.

Wereldeconomie

De economische groei in de wereld is inde afgelopen periode duidelijk verzwakt. Tekenen van een aanstaande recessie zien wij echter nog niet. De voorlopig laagblijvende rente in met name de ontwikkelde economieën ondersteunt deze verwachting. Het is niet uitgesloten dat de groei in de komende 2 jaar aanhoudt, zij het in een gematigd tempo. Voor dit jaar voorzien wij een groei van 3,3%. Voor 2020 wordt dit 3,4%. De meeste ontwikkelde landen lopen tegen hun capaciteitsgrenzen aan. Dit is de belangrijkste oorzaak van de afzwakkende groei. Hiermee lijken deze landen het einde van hun conjunctuurcyclus te hebben bereikt. Een verkrapping van de arbeidsmarkt duidt hierop. Ondanks het feit dat in veel ontwikkelde landen de werkloosheid fors is gedaald - in sommige landen is zelfs sprake van arbeidskrapte - blijven grote loonstijgingen vooralsnog uit. Hiermee blijft de stijging van de inflatie vooralsnog beperkt. In de afgelopen periode is de groei van de consumentenbestedingen in veel landen afgenomen. Aangezien de particuliere consumptie een belangrijke component van de totale economie is, soms wel 70%, is de invloed hiervan direct merkbaar.

Wij betwijfelen of overheden in staat zijn om de consument te stimuleren tot significant meer bestedingen. Veel opties zijn er namelijk niet. In diverse landen is monetaire stimulering een gepasseerd station. Dat geldt zeker voor de ontwikkelde economieën waar de rentestand in sommige landen bijna nul is. Een alternatief is stimulering via het begrotingsbeleid, maar daarvoor moet men wel budgettaire ruimte hebben. Binnen de eurozone hebben landen als Italië en Griekenland deze ruimte niet. 

Ook Frankrijk - met een verwacht budgettekort van 3,2% voor 2019 - heeft de Europese norm overschreden. Nederland en Duitsland hebben deze ruimte wel. In de opkomende markten is eveneens sprake van een afnemende economische groei. Het terugschroeven van het monetaire stimuleringsbeleid is hiervan de oorzaak. Bovendien worden investeerders voorzichtiger, mede gelet op de vele onzekerheden die de financiële markten bezighouden. De dalende groei van de wereldhandel, de mogelijk escalerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de kans op een
Brexit zijn niet bepaald gunstig voor het investeringsklimaat. Zolang er geen definitieve oplossingen zijn voor deze conflicten is een verder remmend effect op de groei van de wereldeconomie niet uitgesloten. Zover is het naar onze mening nog niet, maar het is wel een element om rekening mee te houden in ons beleggingsbeleid.

Verenigde Staten

De Amerikaanse economie groeide in 2018 met 2,9%. Dat is meer dan de 2,6% raming die economen gemiddeld verwacht hadden. In het derde kwartaal bereikte de groei met 3% van jaar tot jaar haar hoogtepunt. Dit meevallende cijfer werd positief beïnvloed door de sterke stijging van de bedrijfsinvesteringen. Niettemin begint de economie in de VS verschijnselen van vermoeidheid te tonen. Dit constateren wij in de door ons gevolgde macro-economische indicatoren. De verkopen van zowel nieuwe als bestaande huizen dalen. De groei van de consumentenbestedingen neemt af en het aantal nieuwe banen loopt terug. Hoewel het allemaal nog niet dramatisch is, lijkt de FED zich zorgen te maken over de toekomstige groei. Wij verwachten dan ook dat de geplande renteverhogingen voor dit jaar niet door zullen gaan.

Eurozone

Na een uitstekend 2017 werd de eurozone in 2018 geconfronteerd met een sterke groeivertraging, met name in het derde en vierde kwartaal. Belangrijkste oorzaken waren de problemen in de auto-industrie, welke zorgden voor een rem op de productie. Maar ook het dalend vertrouwen bij ondernemers, de Brexit en de handelsspanningen waren in de afgelopen periode debet aan de groeivertraging. Beliep de economische groei in 2017 nog 2,5%, in 2018 was dit percentage 1,1%. Wij verwachten niet dat deze trend in 2019 wordt voortgezet. De nog immer lage rentestand in de eurozone zorgt ervoor dat ook dit jaar sprake zal zijn van een stabiele groei. Een grote zorg voor de eurozone blijft de Duitse economie welke terugviel in het 3e en 4e kwartaal van 2018. Ook de Italiaanse economie kwam in 2018 bijna geheel tot stilstand.

Japan

Met een groei van 0,3% van jaar tot jaar in 2018 stelde de Japanse economie opnieuw teleur. Na eerder uitstel, is premier Abe van plan om de BTW in oktober te verhogen van 8% naar 10%. De oorspronkelijke planning was 2015. Ter herinnering: in 2014 werd de BTW al verhoogd. De consument hield vervolgens de hand op de knip, wat uitmondde in een recessie. Uit vrees voor herhaling is sindsdien de BTW-verhoging tweemaal uitgesteld. Premier Abe heeft dringend geld nodig om de enorme staatsschuld van ruim 250% van het BNP terug te dringen. Met de zeer matige economische groeiverwachting voor 2019 en 2020 kan een recessie niet uitgesloten worden.

China en opkomende landen

Ondanks het ingezette handelsconflict vielen de Chinese groeicijfers niet tegen. Over geheel 2018 beliep de groei 6,6%. Niettemin is dit cijfer het traagste groeicijfer in 28 jaar. Door het handelsconflict met de VS neemt de internationale vraag naar Chinese producten af. Hiernaast daalt het vertrouwen van de consument, wat onder meer tot uitdrukking komt in 6% minder autoverkoop; 6% lijkt niet veel maar dat is het wel waar het de grootste automarkt ter wereld betreft. De aangekondigde maatregelen van de overheid om via belastingverlagingen en meer ruimte voor kleinere bedrijven om te lenen, zullen tijd nodig hebben om effect te sorteren. Wij verwachten dat de groei in 2019 verder afneemt en schatten deze op 6,2%. India presenteerde over 2018 met een groei van 7,4% opnieuw zeer positieve cijfers. In tegenstelling tot China blijven de vooruitzichten goed. De regering Modi wil van India een wereldspeler maken. De ingrediënten hiervoor zijn gunstig. Ondernemerschap zit bij de Indiërs ingebakken, bijna de helft van de bevolking is jonger dan 25 en goed opgeleid. Een groot gedeelte van de bevolking is arm, dus het
groeipotentieel is groot. Uitdagingen voor de overheid zijn de matige infrastructuur en de bureaucratie. Voor dit jaar gaan wij uit van eenzelfde groei als in 2018.

Conclusie

Wij stellen vast dat zowel in de ontwikkelde als de meeste opkomende economieën de economische groei vertraagt. De opkomende landen hebben te maken met een mindere bereidheid van ondernemers om te investeren terwijl de economieën in de ontwikkelde landen tegen hun capaciteitsgrenzen lijken aan te lopen. Tevens is sprake van een dalende groei van de wereldhandel. Indien de handelsbesprekingen tussen de VS en China niet goed uitpakken of er komt een harde Brexit dan is het niet uitgesloten dat de groei nog verder vertraagt. Overheidsbegrotingen in veel landen en de middelen van de centrale banken bieden nauwelijks meer ruimte tot stimulering. Hiermee moet de belegger rekening houden.

Obligaties

We hebben onze ramingen voor de korte en lange rente in Europa opnieuw verlaagd. Dit heeft vooral te maken met de zwakkere ontwikkeling van de wereldeconomie en in het
bijzonder die van de eurozone economie. Een lagere economische groei in Europa leidt tot minder opwaartse druk op de inflatie. De ECB meldde na de laatste bestuursvergadering
in maart dat de rente dit jaar nog onveranderd blijft. Ook komt er een nieuwe serie langetermijnleningen ter beschikking van banken om hun uitleenpotentieel te vergroten, hoewel tegen minder gunstige voorwaarden dan voorheen. Ook de herbelegging van de vrijvallende obligaties die de ECB heeft opgekocht zal langer aanhouden. Kortom, de toon was duidelijk meer verruimingsgezind. Hierdoor daalde de rente op tien-jaar Duitse staatsobligaties. De ECB verlaagde ook haar groei- en inflatieprognoses. In het vragenuurtje na de vergadering klonk ECB-president Mario Draghi ook verruimingsgezind. Dachten we voorheen dat de eerste renteverhoging in het eerste kwartaal van 2020 een feit zou zijn, nu denken we aan de tweede helft van volgend jaar en wellicht pas in het laatste kwartaal. Gevolg van de gewijzigde visie is dat de Euribor-rentes tot ver in 2020 rond hun huidige lage niveau zullen blijven liggen.

Obligaties vervolg

Pas wanneer duidelijk wordt dat de economische groei in Europa aantrekt, zal de lange rente weer wat oplopen. Dit kan doorzetten als duidelijk wordt dat de eerste renteverhoging door de ECB er aan komt. Zoals gezegd, zien wij dit niet voor 2020 gebeuren. Nu het renteverschil met de VS voorlopig nog niet kleiner wordt, zal de EUR nog niet aan kracht winnen ten opzichte van de USD

Aandelen

Met name president Trump zorgde in het eerste kwartaal 2019 voor een positiever sentiment, door overwinningen zoals de bouw van de Mexicaanse muur te vieren als een ‘groots’ succes. Ook zijn vele tweets over de onderhandelingen met China hebben beleggers over de streep getrokken om weer in te stappen. Door de lagere rente, de dalende inflatie en de aantrekkende markten is de Wealtheon risicobarometer voor aandelen van ‘gematigd negatief ’ naar ‘positief ’ opgelopen. De in het laatste kwartaal 2018 opgebouwde liquiditeitspositie hebben wij ingezet om te profiteren van de herstellende aandelenmarkten. De forse onderweging in de financiële sector is teruggebracht naar licht onderwogen door aankopen van ING Bank, Allianz en Bank of America. De Informatie Technologie sector presteerde wederom het beste bij het herstel en ook in deze sector hebben wij de belangen verhoogd door aankopen van ASML, Apple en Tencent Holdings; bekende namen voor u als belegger bij Wealtheon. Rio Tinto liet in de maand januari een rally zien van ruim 16% wat ons heeft doen besluiten om winst te nemen. Het werd vervangen door twee Amerikaanse aandelen Vulcan Materials en Albemarle: beide zogenaamde grondstof/chemie aandelen waar wij voldoende potentie in zien. Gelet op het feit dat de Europese economie zich in een later stadium van de cyclus bevindt handhaven wij de onderweging in Europese aandelen ten voordele van de VS en de Pacific.

UBO-REGISTER: de stand van zaken

Zoals u wellicht weet, houdt het UBO-register de gemoederen al geruime tijd bezig. Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn zijn Europese lidstaten verplicht om een centraal register in te voeren met informatie over “Ultimate Beneficial Owners” (UBO’s). Hiermee wordt beoogd om de uiteindelijk belanghebbende natuurlijke personen van vennootschappen en andere juridische entiteiten (trusts etc.) in kaart te brengen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Er moet daarbij sprake zijn van een belang van ten minste 25%.

De verplichting om een UBO-register te hebben, geldt voor alle EU-lidstaten. Veel lidstaten hebben al een werkend UBO-register (zoals Frankrijk). In België is de UBO-wetgeving op 31 oktober 2018 in werking getreden en moeten UBO’s vanaf 30 september 2019 aan de registratieplicht voldoen. In Nederland wordt het definitieve wetsvoorstel in maart 2019 verwacht. Het Nederlandse UBO-register zal naar verwachting voor iedereen toegankelijk worden via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In België is dat beperkt tot de gegevens van vennootschappen.

De toegankelijkheid van het UBO-register betekent in elk geval dat gegevens over financiële belangen en zeggenschap deels openbaar zullen worden. Dat niet iedereen hier blij mee is, blijkt uit de toegenomen belangstelling voor privacy-structuren en het anonimiseren van vermogen. Mocht uover het UBO-register van gedachten willen wisselen, dan horen wij dit graag.